ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ФОРМА РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В умовах сучасної освіти гурткова робота є важливою формою роботи з формування навичок соціально-побутового орієнтування дітей з інтелектуальними порушеннями. Цей вид діяльності дозволяє дітям спілкуватися, співпрацювати та вирішувати спільні завдання між однолітками, що сприяє їхньому соціальному розвитку. Залучення дітей з інтелектуальними порушеннями до гурткової роботи сприяє розвитку їх творчих здібностей, здобуттю професійних знань, формування вмінь і навичок, які сприяють соціальній адаптації та підвищенню рівня загального розвитку дітей. Зазначено, що гурткова робота є важливим елементом виховного процесу, який сприяє формуванню різноманітних навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями, зокрема соціально-побутового орієнтування. Участь у гуртках допомагає дітям розвивати творчі та практичні здібності, набувати нові знання та навички. Також гурткова робота допомагає закріпити набуті знання та застосовувати предметні вміння на практиці, які діти з інтелектуальними порушеннями зможуть застосувати у повсякденному житті. In the conditions of modern education, group work is an important form of work for the formation of social and everyday orientation skills of children with intellectual disabilities. This type of activity allows children to communicate, cooperate and solve common tasks among peers, which contributes to their social development. Involvement of children with intellectual disabilities in group work contributes to the development of their creative abilities, the acquisition of professional knowledge, the formation of skills and abilities that contribute to social adaptation and increase the level of general development of children. It is noted that group work is an important element of the educational process, which contributes to the formation of various skills in children with intellectual disabilities, in particular social and everyday orientation. Participation in clubs helps children develop creative and practical abilities, acquire new knowledge and skills. Also, group work helps to consolidate acquired knowledge and apply subject skills in practice, which children with intellectual disabilities will be able to apply in everyday life.
Опис
Ключові слова
соціально-побутове орієнтування, гурткова робота, інтелектуальні порушення, соціальна адаптація, студентські роботи, social and everyday orientation, group work, intellectual disabilities, social adaptation, student works
Цитування
Шевченко З. Д. Гурткова робота як форма роботи з формування навичок соціально-побутового орієнтування у дітей з інтелектуальними порушеннями / З. Д. Шевченко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 212–214.