До екології та біології близькоспоріднених видів дроздів роду Turdus у різних ландшафтах північного сходу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Oles Honchar Dnipro National University
Анотація
Систематичні спостереження за орнітофауною Соснового парку у м. Лохвиця, околиці с. Потоки та урочищі “Вакалівщина” дають змогу стверджувати, що співочий та чорний дрозди є досить численними птахами через велику кількість придатних для їх гніздування біотопів. Відмічено 37 випадків гніздування T. merula та 30 − T. philomelos. Щільність гніздування співочого дрозда в Сосновому парку м. Лохвиця установлена 0,36 пар/км2 . В околиці с. Потоки становила 0,96 пар/км2 , в урочищі “Вакалівщина” – 2,5 пар/км2 . Для чорного дрозда щільність гніздування в Сосновому парку була 0,36 пар/км2 , околиці с. Потоки – 0,46 пар/км2 і в діброві урочища – 1,5 пар/км2 . У різних ландшафтах північного сходу України гніздовий період у співочого та чорного дроздів розтягнутий з квітня по червень. У Полтавській області співочий дрізд прилітає днями раніше, ніж у Сумській. Схиляємось, що це пов'язано з адаптацією виду до середовища в умовах міських деревних насаджень. У різних ландшафтах північного сходу України будівництво гнізд Turdus philomelos починається з першої декади квітня (01.04−10.04) при денній температурі +8,5±1,5 °С. Turdus merula будують гнізда у першій декаді квітня (01.04−10.04) в різних ландшафтах північного сходу України при середньодобовій температурі +5,0±1,0 °С. При спільному проживанні різних видів дроздів (в одних і тих самих умовах) найбільш яскраво проявляються видоспецифічні риси в розподілі гнізд за породами дерев і кущів, характером розташування гнізд і висотою їх розміщення. Список порід дерев і кущів, на яких розміщують гнізда Turdus philomelos та Turdus merula, налічує 8 видів рослин. Turdus philomelos віддає перевагу місцям для гніздування Аcer negundo (66,6 %) на околицях с. Потоки, Ulmus minor (55,5 %) та Аcer negundo (44,5 %) в Сосновому парку, Quercus robur (50 %) та Ulmus minor (50 %) в урочищі “Вакалівщина”. Для обох видів дроздів властива індивідуальна мінливість у виборі місць розташування гнізд. Найбільш яскраво це проявляється при нетиповому розташуванні гнізд в штучних гніздівлях (без верхньої кришки та передньої стінки). Systematic observations of the avifauna of the Pine park in in the city Lohvytsia, the outskirts of the village Potoky and in the «Vakalivshchyna» tract allow to conclude that song thrushes and blackbirds are quite numerous birds, due to the large number of biotopes suitable for their nesting. 37 cases of nesting of Turdus merula and 30 cases of Turdus philomelos were noted. The nesting density of the song thrush in the Pine park of Lokhvytsia is set at 0,36 pairs/km2 . In the vicinity of the village The flow rate was 0,96 pairs/km2 , in the Vakalivshchyna tract it was 2,5 pairs/km2 . For the blackbird, the nesting density in Pine park was 0,36 pairs/km2 , the vicinity of the village Potoky – 0,46 pairs/km2 and in oak tracts – 1,5 pairs/km2 . In various landscapes of northeastern Ukraine, the nesting period of songbirds and blackbirds extends from April to June. In the Poltava region, the singing thrush arrives days earlier than in the Sumy region. We tend to believe that this is related to the adaptation of the species to the environment in the conditions of urban tree plantations. In different landscapes of the north-east of Ukraine, the construction of nests by Turdus philomelos begins in the first ten days of April (04.01−10.04) at the daytime temperature of +8.5±1.5 °C. Turdus merula builds nests in the first ten days of April (01.04−10.04) in various landscapes of the north-east of Ukraine at an average daily temperature of +5.0±1.0 °С. When different species of blackbirds live together (in the same conditions), species-specific features are most clearly manifested in the distribution of nests by species of trees and bushes, the nature of the location of nests and the height of their placement. The list of species of trees and bushes on which nests of Turdus philomelos and Turdus merula are placed includes 8 plant species. Turdus philomelos prefers nesting sites for Acer negundo (66.6%) in the vicinity of the village Potoky, Ulmus minor (55.5%) and Acer negundo (44.5%) in the Pine Park, Quercus robur (50%) and Ulmus minor (50%) in the Vakalivshchyna tract. Both types of blackbirds are characterized by individual variability in the choice of nest locations. This is most clearly manifested in the atypical location of the nests in the artificial nests (without the top cover and front wall).
Опис
Ключові слова
Turdus merula, Turdus philomelos, фенологія, гніздування, деревні насадження, північний схід України, phenology, nesting, tree plantations, landscapes of northeastern Ukraine
Цитування
Melnikov R. O. To the ecology and biology of closely related species of thrushes of the genus Turdus in different landscapes of northeastern Ukraine / R. O. Melnikov, O. O. Yarуs // Ecology and Noospherology. – 2022. – № 33 (2). – С. 86–91.