Аналіз впливу пандемії Covid-19 на основні макроекономічні показники розвитку економіки України та країн Європейського Союзу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Анотація
Сучасний «пандемічний» етап розвитку світової економіки став одним з найбільш неочікуваних та не прогнозованих для більшості країн світу. Стосувалося це і національної економіки України. Переважна більшість навіть високорозвинених країн світу виявилася не готовою до такого розвитку подій та такого потужного удару по економіці. Современный «пандемический» этап развития мировой экономики стал одним из самых неожиданных и непрогнозируемых для большинства стран мира. Касалось это и национальной экономики Украины. Подавляющее большинство даже высокоразвитых стран мира оказалась не готовой к такому развитию событий и такого мощного удара по экономике. The current "pandemic" stage of development of the world economy has become one of the most unexpected and unpredictable for most countries. This also applied to the national economy of Ukraine. The vast majority of even the most developed countries of the world were not ready for such a development and such a powerful blow to the economy.
Опис
Ключові слова
економіка, пандемія, карантин, економіка, пандемия, карантин, economy, pandemic, quarantine
Цитування
Осьмірко І. В. Аналіз впливу пандемії Covid-19 на основні макроекономічні показники розвитку економіки України та країн Європейського Союзу / І. В. Осмірко, В. Ю. Онісіфорова // Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лют. 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [оргкомітет: Бабаєв В. М. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – С. 70–71.