ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено педагогічне спілкування викладача закладів вищої освіти. Педагогічне спілкування в широкому розумінні цього терміну – це особливі відносини між викладачем та здобувачем вищої освіти, спрямовані на його інтелектуально-особистісне зростання. Щоб розкрити потенційні можливості студентів, забезпечити сприяння творчому опануванню ними професією, до кожного майбутнього фахівця має бути реалізовано принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей, що є важливою передумовою організації ефективної педагогічної комунікації. The publication investigates the pedagogical communication of a teacher of higher education institutions. Pedagogical communication in the broadest sense of the term is a special relationship between a teacher and a higher education student aimed at his or her intellectual and personal growth. In order to reveal the potential of students, to ensure the promotion of their creative mastery of the profession, the principle of taking into account age and individual characteristics should be implemented for each future specialist, which is an important prerequisite for the organisation of effective pedagogical communication.
Опис
Ключові слова
педагогічне спілкування, викладачі, заклади вищої освіти, pedagogical communication, teachers, higher education institutions
Цитування
Бажанова М. В. Особливості педагогічного спілкування сучасного викладача ЗВО / М. В. Бажанова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 630–632.