Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та методологічні засади)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-01-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Мітра»
Анотація
У монографії викладено теоретичні та методичні засади розвитку творчих здібностей учнів початкових класів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу. Здійснено аналіз феномена творчості та проблеми розвитку творчих здібностей учнів початкових класів. Розкрито методологічні підходи, закономірності і принципи розвитку творчих здібностей учнів у системі початкової освіти. Обґрунтовано дидактичну систему розвитку творчих здібностей учнів початкових класів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу. Монографію адресовано науковцям, докторантам, аспірантам ; викладачам, магістрантам, студентам педагогічних вищих навчальних закладів; методистам та вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, а також осіб, які цікавляться проблемою розвитку творчих здібностей учнів. В монографии изложены теоретические и методические основы развития творческих способностей учащихся начальных классов в процессе изучения предметов естественно-математического цикла. Осуществлен анализ феномена творчества и проблемы развития творческих способностей учащихся начальных классов. Раскрыты методологические подходы, закономерности и принципы развития творческих способностей учащихся в системе начального образования. Обосновано дидактическую систему развития творческих способностей учащихся начальных классов в процессе изучения предметов естественно-математического цикла. Монография адресована научным работникам, докторантам, аспирантам ; преподавателям, магистрантам, студентам педагогических высших учебных заведений ; методистам и учителям общеобразовательных учебных заведений, а также лицам, интересующимся проблемой развития творческих способностей учащихся. The monograph outlines the theoretical and methodological foundations for the development of the creative abilities of primary school students in the process of studying subjects of the natural-mathematical cycle. The analysis of the phenomenon of creativity and the problems of development of creative abilities of primary school students is carried out. The methodological approaches, patterns and principles for the development of the creative abilities of students in the primary education system are disclosed. The didactic system of development of creative abilities of pupils of primary classes in the process of studying subjects of the natural-mathematical cycle is substantiated. The monograph is addressed to researchers, doctoral students, graduate students; teachers, undergraduates, students of pedagogical higher educational institutions; methodologists and teachers of general educational institutions, as well as persons interested in the problem of developing the creative abilities of students.
Опис
Ключові слова
творчість, творчі здібності, початкова школа, природничо-математичні предмети, творчество, творческие способности, начальная школа, естественно-математические предметы, creation, creative skills, primary school, natural and mathematical subjects
Цитування
Доценко С. О. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та методологічні засади) : монографія / С. О. Доценко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2018. – 380 с.