Розвиток комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку засобами театралізації українських народних казок в освітньому процесі сучасного ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена комплексному дослідженню та розв’язання актуального питання розвитку комунікативних вмінь старших дошкільників в освітньому процесі сучасного ЗДО, доцільність використання театралізації українських народних казок для розвитку комунікативних вмінь, як мети педагогічної діяльності. Розкрито особливості впливу української народної казки на розвиток мовленнєво-комунікативних здібностей, уяви, на розкриття внутрішнього світу дитини. Проаналізовано сутність понять «комунікативна компетентність», «комунікативні знання», «комунікативні здібності» та «комунікативні вміння». Розроблено та експериментально апробовано комплекси занять, які містять засоби театральної діяльності на основі українських народних казок. The qualification work is dedicated to the comprehensive research and solution of the topical issue of the development of communicative skills of older preschoolers in the educational process of modern preschool education, the expediency of using the theatricalization of Ukrainian folk tales for the development of communicative skills as a purpose of pedagogical activity. The peculiarities of the influence of the Ukrainian folk tale on the development of speech and communication abilities, imagination, on the disclosure of the child's inner world are revealed. The essence of the concepts "communicative competence", "communicative knowledge", "communicative abilities" and "communicative skills" was analyzed. Complexes of classes, which form means of theatrical activity based on Ukrainian folk tales, have been developed and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, комунікативні знання, комунікативні вміння, комунікативні здібності, старший дошкільний вік, театралізація, українські народні казки, communicative competence, communicative knowledge, communicative skills, communicative abilities, older preschool age, theatricalization, Ukrainian folk tales
Цитування
Берестова А. А. Розвиток комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку засобами театралізації українських народних казок в освітньому процесі сучасного ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / А. А. Берестова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 86 с. : іл., табл. + дод.
Колекції