Біологічні ефекти 15-краун-5 при дії на стан мембран клітин щурів у підгострому експерименті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Кафедра клінічної анатомії і оперативної хірургії, ФОП Кушпільов А. І.
Анотація
В статті представлені результати біологічної дії 15-краун-5 на фосфоліпідний склад мембран еритроцитів та гепатоцитів та стан мембранно-зв’язаних рецепторів синаптосом головного мозку. Експеримент проводили на білих щурах-самцях лінії Вістар тримісячного віку. 15-краун-5 вводили тваринам щоденно у вигляді водного розчину через зонд у шлунок протягом одного місяця у 1/100 LD50, що становило 13,5 мкг/кг. Контроль ні тварини отримували водопровідну воду. Дія 15-краун-5 призводила до змін фракційного складу фосфоліпідів мембран, підвищуючи відсоток фосфатидихоліну і лізофосфатидилхоліну в еритроцитах та знижуючи відсоток сфінгомієліну, фосфатидилінозитолу і підвищуючи – фосфатидилхоліну, лізофосфатидилетаноламіну і лізофосфатидилхоліну в печінці. Підвищення відсоткового вмісту лізоформ фосфоліпідів підтверджує активацію перекисного окислення ліпідів мембран організму експериментальних тварин під впливом продуктів біотрансформації краун-ефірів. 15-краун-5 односпрямовано впливав на рецепторну ланку дискримінації клітинного сигналу, знижуючи константи дисоціації та підвищуючи або знижуючи максимальну кількість місць зв’язування селективних лігандів α-, β1-, 5-НТ1 та 5-НТ2-рецепторів синаптосом неокортексу щурів. Односпрямовані зміни рецепторного апарату доводять неспецифічний модуляторний вплив 15-краун-5 насамперед на фосфоліпідне мікрооточення, як частину рецепторних комплексів. В статье представлены результаты биологического действия 15-краун-5 на фосфолипидный состав мембран эритроцитов и гепатоцитов и состояние мембранно-связанных рецепторов синаптосом головного мозга. Эксперимент проводили на белых крысах-самцах линии Вистар трехмесячного возраста. 15-краун-5 вводили животным ежедневно в виде водного раствора через зонд в желудок на протяжении одного месяца в 1/100 LD50, что составляло 13,5 мкг/кг. Контрольные животные получали водопроводную воду. Действие 15-краун-5 приводило к изменениям фракционного состава фосфолипидов мембран, повышая процентное содержание фосфатидихолина и лизофосфатидилхолина в эритроцитах снижая процент сфингомиелина, фосфатидилинозитола и повышая – фосфатидилхолина, лизофосфатидилэтаноламина и лизофосфатидилхолина в печени. Повышение процентного содержания лизоформ фосфолипидов подтверждает активацию перекисного окисления липидов мембран организма экспериментальных животных под влиянием продуктов биотрансформации краун-эфиров. 15-краун-5 однонаправлено влиял на рецепторное звено дискриминации клеточного сигнала, снижая константы диссоциации и повышая или снижая максимальное количество мест связывания α-, β1-, 5-НТ1 та 5-НТ2- рецепторов синаптосом неокортекса крыс. Однонаправленные изменения рецепторного аппарата доказывают неспецифическое модуляторное влияние 15-краун-5, прежде всего на фосфолипидное микроокружение, как часть рецепторных комплексов. The paper represents the experimental results of 15-crown-5 biological action on phospholipids composition of erythrocytes and hepatocytes membranes, as well as, on the state of membrane-bound neurotransmitter receptors of brain synaptosomes. Objective. Investigation of 15-crown-5 influence upon cellular biological membrane state of rat organism at sub-acute experiment. Object and methods. The experiment was performed with the usage of three-months-old Vistar line white male rats. The experimental animals were administered with 15-crown-5 (water solution) within one month (daily) per orally in 1/100 LD50 (13.5 mkg/kg). The control group of animals was given water. Lipid extraction was performed by the Cates method. Evaporation of micro-thin-layer chromatography was used as a method for separation of individual phospholipids factions. Determination of membrane-bound receptors complexes activity was investigated in rat brain synaptosomes. The experiment used 3Н-WB4101, 3Н-dihydroalprenolole, 3Н-serotonin and 3Н-spiperone, as selective ligands for α1-, β1- adreno-, 5-НТ1-, 5-НТ2-serotonin receptors, correspondently. The characteristics of the receptors functional state implied the calculation of dissociation constant (Kd), and binding sites maximal quantity (Bmax). Results. The action of 15-crown-5 resulted in alterations of membrane phospholipids faction composition. The compound increased percentage contents of phosphatidyl choline and lisophosphatidyl choline in erythrocytes, decreasing sphyngomyelin and phosphatidyl inositole percentage. In the liver, the chemical increased phosphatidyl choline, lisophosphatidyl ethanole amine and lisophosphatidyl choline percentage. The increase in phospholipids lysoforms percentage verifies lipid peroxidation of experimental animals organism membranes at the influence of crown-ethers biotransphormation products. 15-crown-5 unidirectionally influenced the receptory link of cellular signal discrimination, decreasing dissociation constants, and increasing or decreasing binding sites maximal quantity of α-, β1-, 5-НТ1 and 5-НТ2-receptors of rat neocortex synaptosomes. Unidirectional changes of receptory apparatus prove non-specific modulatory influence of 15-crown-5, first of all, on phospholipid microsurrounding, as a part of receptory complexes.
Опис
Ключові слова
15-краун-5, фосфоліпіди, адренорецептори, серотонінові рецептори, 15-краун-5, фосфолипиды, адренорецепторы, серотониновые рецепторы, 15-crown-5, phospholipids, adrenoreceptors, serotonin receptors
Цитування
Кратенко Р. І. Біологічні ефекти 15-краун-5 при дії на стан мембран клітин щурів у підгострому експерименті / Р. І. Кратенко // Вісник проблем біології та медицини : укр. наук.-практ. журн. / ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» ; [редкол. : Ждан В. М. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : УМСА, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 79–83.