Формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню теорії та практики реалізації процесу формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР. Доцільність наукового осмислення окресленої проблеми посилюється необхідністю усунення низки виявлених суперечностей, наявних у сучасній педагогічній теорії та практиці, зокрема: між потребою української держави в компетентних фахівцях, здатних успішно взаємодіяти з носіями інших культур в умовах глобалізованого суспільства, та недостатнім рівнем сформованості полікультурної компетентності у випускників університетів України; між формулюванням китайськими вченими актуальних для сьогодення теоретичних положень про формування цієї компетентності у студентів та незадовільним рівнем осмислення й узагальнення зазначених положень для можливості їх упровадження в українських університетах; між наявністю передового досвіду формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР та відсутністю інформаційно-методичного забезпечення його творчого застосування в освітньому процесі українських університетів. Практичне значення дослідження полягає в тому, що узагальнені теоретичні ідеї й систематизований досвід формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР, сформульовані автором теоретичні положення та висновки можуть стати в пригоді для підвищення ефективності зазначеного процесу в українських закладах вищої освіти. Матеріали та висновки проведеного дослідження можуть бути використані для укладання підручників, навчально-методичних посібників, оновлення змісту лекційних, семінарських та практичних занять з педагогіки, історії педагогіки та порівняльної педагогіки; у системі підвищення кваліфікації викладацьких кадрів. The thesis is devoted to the research of the theory and practice of implementation of the students’ multicultural competence formation process at Chinese universities. The conducted research is aimed at solving a number of revealed contradictions existing in modern pedagogical theory and practice, in particular: between the actual necessity of Ukraine to train competent specialists that are able to interact with applicants from other cultures successfully under the globalized society conditions and the insufficient level of competence among graduates from multicultural high school; contradiction between the denomination of current theoretical developments on the formation of this competence among students by Chinese scholars and the poor level of comprehension and generalization of such guidance for the possibility to implement them into Ukrainian universities; contradictions between the availability of advanced experience in the students’ multicultural competence formation at Chinese universities and the lack of information and methodological support for its creative application in the educational process of Ukrainian universities. The practical significance of the research is that the generalized theoretical ideas and systematic experience of the students’ multicultural competence formation at Chinese universities as well as the theoretical statements and conclusions identified by the author may be useful for improving the efficiency of this process at Ukrainian higher education institutions. Materials and conclusions of the conducted research can be used for the compilation of textbooks, manuals as well as to update the contents of lectures, seminars and practical classes in Pedagogy, History of Pedagogy and Comparative Pedagogy. Moreove, it can be used in the system of teaching staff retraining.
Опис
Ключові слова
полікультурна компетентність, університет, КНР, студент, досвід, multicultural competence, a university, China, a student, experience
Цитування
Чжан Ювень. Формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Чжан Ювень ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 215 с.
Колекції