Формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до застосування методу проектів у освітньому процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У контексті Нової української школи значно розширилися можливості застосування інноваційних методів навчання, які спрямовані не на ретрансляцію відомих знань, а на пошук оптимальних форм роботи, що спонукають молодших школярів до самостійної дослідницької роботи. У цьому аспекті активно використовується метод проєктів. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу підготовки майбутнього вчителя початкових класів, розкрито сутність понять «метод проєктів», «готовність майбутнього вчителя до використання методу проєктів». Узагальнено основні завдання підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання методу проектів на уроках різних галузей, визначено послідовність етапів застосування методу проектів у роботі з учнями початкової школи. У другому розділі представлено провідні завдання підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування методу проектів у роботі з молодшими школярами. У висновках доведено, що для ефективного застосування методу проєктів майбутній учитель має володіти алгоритмом побудови такої роботи, знати основні етапи її організації, їх мету та завдання, орієнтуватися на позитивний результат. In the context of the New Ukrainian School, the possibilities of applying innovative teaching methods have significantly expanded, which are aimed not at retransmitting known knowledge, but at finding optimal forms of work that encourage younger students to independent research. In this aspect, the project method is actively used. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of sources used The introduction defines the main definitions of the study, proves its relevance, defines the objectives and methods of work. In the first section, on the basis of scientific and pedagogical literature and current documents governing the organization of the educational process of training future primary school teachers, the essence of the concepts «project method», «future teacher's readiness to use the project method» is revealed. The main tasks of preparation of future primary school teachers for the use of the project method in lessons of different branches are generalized, the sequence of stages of application of the project method in work with primary school students is determined. The second section presents the main tasks of preparing future primary school teachers to use the project method in working with younger students. The conclusions prove that for the effective application of the project method the future teacher must have an algorithm for constructing such work, know the main stages of its organization, their purpose and objectives, focus on a positive result.
Опис
Ключові слова
метод, проєкт, початкова школа, учні, алгоритм, етап, майбутні учителі, method, project, primary school, students, algorithm, stage, future teachers
Цитування
Кравченко Т. О. Формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до застосування методу проектів у освітньому процесі : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Т. О. Кравченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції