Особливості стимулювання вчителя у другій пол. ХІХ – на початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах розглядаються основні аспекти стимулювання вчителя у другій пол. ХІХ – на початку ХХ ст. Більшість спонук до стимулювання вчителя в цей період випливають з його правового та атеріального стану. Окрім цього, надається пояснення поняття «стимулювання» та основних його спонук на основі аналізу науково-методичної літератури. В тезисах рассматриваются основные аспекты стимулирования учителя во второй пол. XIX – начала ХХ в. Большинство побуждений к стимулированию учителя в этот период вытекают из его правового и атериального состояния. Кроме этого, предоставляется объяснение понятия «стимулирование» и основных его побуждений на основе анализа научно-методической литературы. The article depicts the main aspects of teachers’ stimulation in the second half of the 19th century – at the beginning of the 20th century. At that time most of incentives for teachers’ stimulation originated from their legal and financial status. Moreover, the explanation of concept of “stimulation” and main incentives has been given, based on the analysis of scientific and methodological literature.
Опис
Ключові слова
стимулювання, учитель, самоосвіта, аспірантські роботи, стимулирования, учитель, самообразование, аспирантские работы, stimulation, teacher, self-education, post-graduate work
Цитування
Цебренко А. В. Особливості стимулювання вчителя у другій пол. ХІХ – на початку ХХ ст. / А. В. Цебренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 87–90.