ІНТЕГРАЛ СТІЛТЬЄСА ПРИ ВИВЧЕННІ ПОНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто навчальний матеріал дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» скороченим викладом необхідних теоретичних відомостей щодо поняття інтеграла Стілтьєса, необхідних для виведення формули математичного сподівання для неперервної випадкової величини. Доповнення навчального матеріалу теорії ймовірностей поняттям інтеграла Стілтьєса, обчислення його шляхом зведення до інтеграла Рімана та зрозуміле використання при доведенні формули для математичного сподівання надасть можливості студентам повністю опанувати суть одного з найважливіших понять теорії ймовірностей математичного сподівання неперервної випадкової величини. В статье рассмотрены учебный материал дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» сокращенным изложением необходимых теоретических сведений относительно понятия интеграла Стилтьеса, необходимых для вывода формулы математического ожидания для непрерывной случайной величины. Дополнение учебного материала теории вероятностей понятием интеграла Стилтьеса, вычисления его путем сведения к интегралу Римана и понятное использование при доказательстве формулы для математического ожидания даст возможность студентам полностью овладеть сутью одного из важнейших понятий теории вероятностей математического ожидания случайной величины. The article deals with the educational material of the discipline "Theory of probabilities and mathematical statistics" by a shortened statement of the necessary theoretical information on the concept of the integral of the streets, necessary for the withdrawal of the formula of mathematical expectation for a continuous random value. The addition of educational material theory of probabilities The concept of the integral of St.Thez, it is possible to compute it by bringing to the integral RIMAAN and understandable use in prove formula for mathematical expectation will provide students to fully master the essence of one of the most important concepts of the probability theory of mathematical expectation of a continuous random value.
Опис
Ключові слова
інтеграл Стілтьєса, математичне сподівання, неперервна випадкова величина, студентські роботи, интеграл Стилтьеса, математическое ожидание, непрерывная случайная величина, студенческие работы, Stieltjes integral, mathematical expectation, continuous random variable, student works
Цитування
Бабак О.М. Інтеграл Стілтьєса при вивченні поняття математичного сподівання / О.М. Бабак // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 133–135.