НОВАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЯ: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто підготовку майбутніх фахівців до інноваційної діяльності. Етимологічний аналіз слів, які наразі використовуються у якості термінів інноватики, є лише першим кроком у вирішенні питання точного формулювання означень відповідних понять, але без нього неможливе повне розуміння їх смислового навантаження. Підготовка майбутніх фахівців до інноваційної діяльності та підвищення інноваційної культури громадян вимагає побудови чіткої терміносистеми інноватики і формування загального для різних галузей понятійного апарату, бо робота в сфері інновацій потребує обов’язкове вміння виокремлювати поняття та категорії. В статье рассмотрена подготовка будущих специалистов к инновационной деятельности. Этимологический анализ слов, которые сейчас используются в качестве терминов инноватики, является лишь первым шагом в решении вопроса точной формулировки определений соответствующих понятий, но без него невозможно полное понимание их смысловой нагрузки. Подготовка будущих специалистов к инновационной деятельности и повышения инновационной культуры граждан требует построения четкой терминосистемы инноватики и формирования общего для различных отраслей понятийного аппарата, потому что работа в сфере инноваций требует обязательное умение выделять понятия и категории. The article considers the training of future professionals for innovation. Etymological analysis of words, which are currently used as terms of innovation, is only the first step in solving the problem of accurate formulation of the definitions of relevant concepts, but without it it is impossible to fully understand their semantic load. Training future professionals to innovate and increase the innovation culture of citizens requires the construction of a clear terminology of innovation and the formation of a common conceptual framework for different industries, because work in the field of innovation requires the ability to distinguish concepts and categories.
Опис
Ключові слова
інновації, етимологічний аналіз, инновации, этимологический анализ, innovation, etymological analysis
Цитування
Яловега І. Г. Новація та інновація: етимологічний аналіз / І. Г. Яловега // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 111–113.