Тестові завдання з курсу “Психофізіологія”

Немає доступних мініатюр
Дата
2013-10-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Під час вивчення курсу “Психофізіологія” студенти факультету психології та соціології детально розглядають фізіологічні механізми і процеси психічної діяльності людини, основні нейродинамічні основи психіки а також фізіологічні процеси у структурі активної, психічно-опосередкованої взаємодії особистості з навколишнім світом. Це дозволяє підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних до організаційно-керувальної, науково-педагогічної та практичної психологічної діяльності серед різних категорій населення. Як і кожна дисципліна, вона має своє логічне завершення-визначення освітнього рівня студентів з навчального предмету. Мета посібника полягає у забезпеченні викладачів та студентів різнорівневими завданнями для поточного, тематичного, семестрового та підсумкового оцінювання. Основним видом оцінювання навчальних досягнень студентів є тематичне, тому що тільки у межах відповідної теми у них формується цілісне сприйняття об’єкта вивчення. Для зручності використання під час тематичного оцінювання завдання у посібнику згруповані невеликими блоками в межах кожної теми, що включають різнопланові завдання (бінарного та відкритого типу) які розподілено на три рівні складності. У блоці завдань І рівня складності пропонуються тестові завдання, в яких наведено чотири-п’ять варіантів відповідей, один з яких є правильним. Завдання ІІ рівня складності містять тести репродуктивного характеру, що мають кілька варіантів відповідей, з яких одна або кілька є правильними. Також до блоку завдань цього рівня введені завдання із застосуванням методу незакінчених речень, запитання з відкритою відповіддю, на встановлення відповідності та комплексні завдання з категорії логічних пар. Завдання ІІІ рівня складності включають відкриті запитання, які мають узагальнюючий, систематизуючий та порівняльний характер. На більшість відкритих запитань немає прямої відповіді. На них студенти повинні самостійно її запропонувати і обґрунтувати. Завдання, представлені у посібнику, є орієнтовними. Викладачі можуть самостійно вибирати завдання з посібника, визначати їх кількість, при цьому треба мати на увазі, що для достовірного оцінювання знань за допомогою тестів, їх кількість має бути достатньою. При изучении курса "Психофизиология" студенты факультета психологии и социологии подробно рассматривают физиологические механизмы и процессы психической деятельности человека, основные нейродинамические основы психики а также физиологические процессы в структуре активного, психически-опосредованного взаимодействия личности с окружающим миром. Это позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов, способных к организационно-управляющей, научно-педагогической и практической психологической деятельности среди различных категорий населения. Как и любая дисциплина, она имеет свое логическое завершение-определение образовательного уровня студентов по учебному предмету. Цель пособия состоит в обеспечении преподавателей и студентов разноуровневыми заданиями для текущего, тематического, семестрового и итогового оценивания. Основным видом оценивания учебных достижений студентов является тематическое, так как только в пределах соответствующей темы в них формируется целостное восприятие объекта изучения. Для удобства использования во время тематического оценивания задачи в пособии сгруппированы небольшими блоками в пределах каждой темы, включающие разноплановые задачи (бинарного и открытого типа), которые разделены на три уровня сложности. В блоке задач и уровня сложности предлагаются тестовые задания, в которых приведены четыре-пять вариантов ответов, один из которых является правильным. Задачи II уровня сложности содержат тесты репродуктивного характера, имеют несколько вариантов ответов, из которых одна или несколько являются правильными. Также в блок задач этого уровня введены задачи с применением метода незаконченных предложений, вопрос с открытым ответом, на установление соответствия и комплексные задачи по категории логических пар. Задачи III уровня сложности включают открытые вопросы, которые имеют обобщающий, систематизирующий и сравнительный характер. На большинство открытых вопросов нет прямого ответа. На них студенты должны самостоятельно его предложить и обосновать. Задачи, представленные в пособии, являются ориентировочными. Преподаватели могут самостоятельно выбирать задачи из пособия, определять их количество, при этом надо иметь в виду, что для достоверного оценивания знаний с помощью тестов, их количество должно быть достаточным. When studying the course "Psychophysiology" students of the Faculty of Psychology and Sociology examine in detail physiological mechanisms and processes of human mental activity, the basic neurodynamic bases of the psyche as well as physiological processes in the structure of active, psychologically-mediated interaction of the individual with the surrounding world. This allows us to train highly qualified specialists who are capable of organizational and managerial, scientific, pedagogical and practical psychological activity among various categories of the population. Like any discipline, it has its logical completion-the definition of the educational level of students in the subject. The purpose of the manual is to provide teachers and students with multilevel tasks for the current, thematic, semester and final assessment. The main type of assessment of students' academic achievements is thematic, since only within the framework of the relevant topic are they formed a holistic perception of the object of study. For ease of use during the thematic evaluation, the tasks in the manual are grouped in small blocks within each topic, including various tasks (binary and open type), which are divided into three levels of complexity. In the block of tasks and the level of complexity, test tasks are offered, in which four or five answers are given, one of which is correct. Tasks of the II level of complexity contain tests of reproductive nature, have several variants of answers, of which one or several are correct. Also in the block of tasks of this level tasks are introduced with the use of the method of unfinished sentences, an open question, the establishment of correspondence and complex tasks in the category of logical pairs. The tasks of the III level of complexity include open questions, which are of a generalizing, systematizing and comparative nature. Most open questions have no direct answer. On them students must independently offer and justify it. The tasks presented in the manual are indicative. Teachers can independently choose tasks from the manual, determine their number, and you should bear in mind that for a reliable assessment of knowledge using tests, their number should be sufficient.
Опис
Ключові слова
психофізіологія, тестові завдання, бінарний тип завдання, відкритий тип завдання, психофизиология, тестовые задания, бинарный тип задания, открытый тип задания, psychophysiology, test tasks, binary task type, open task type
Цитування
Микитюк С. О. Тестові завдання з курсу “Психофізіологія” : навч. вид. / С. О. Микитюк, А. В. Мамотенко ; Харк. нац. пед ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – 126 с.