ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто систематизацію форм, методів та засобів вивчення похідної в шкільному курсі математики. В освітньому процесі у вивченні математики однією з основних змістовно-методичних ліній шкільного курсу є вивчення математичних задач на знаходження похідної. Зазначено, що учні вчаться за допомогою похідної будувати графіки функцій, розуміти, в чому полягає геометричний, фізичний і економічний зміст похідної, знаходити швидкість в момент часу, знаходити максимальний прибуток і обсяг продукції тощо, застосовувати знання в нестандартних ситуаціях. На уроках математики при розв’язанні завдань на застосування похідної робота може бути організована із застосуванням таких форм навчання: індивідуальна робота; колективна робота; групова робота; робота в парах. Провідними методами роботи нами визначено: лекцію, роботу з інтерактивною дошкою, дискусії, наочний метод, практичний метод тощо. Доведено, що ефективним засобом навчання є засіб наочності. The publication examines the systematization of forms, methods and means of studying the derivative in the school mathematics course. In the educational process in the study of mathematics, one of the main content-methodical lines of the school course is the study of mathematical problems for finding the derivative. It is noted that students learn to use the derivative to construct graphs of functions, to understand the geometric, physical and economic meaning of the derivative, to find the speed at a moment in time, to find the maximum profit and volume of production, etc., to apply knowledge in non-standard situations. In mathematics lessons, when solving problems on the application of the derivative, the work can be organized using the following forms of learning: individual work; collective work; group work; work in pairs. We have identified the following as the leading methods of work: lecture, work with an interactive board, discussions, visual method, practical method, etc. It has been proven that visualization is an effective means of learning.
Опис
Ключові слова
освітній процес, вивчення математики, похідна, магістерські роботи, educational process, study of mathematics, derivative, master's theses
Цитування
Афанасенко К. В. Форми, методи та засоби розв'язання завдань на застосування похідної / К. В. Афанасенко, І. В. Чуприна, П. В. Цигульов // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 364–368.