Управління інноваційними процесами в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління інноваційними процесами в організації. Проаналізовано сутність і особливості інноваційної діяльності, засоби управління інноваційним розвитком освітньої організації, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання інноваційної діяльності з розвитку ЗЗСО. Розроблено комплексноцільову програму з удосконалення зазначеного аспекту управління організації. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of managing innovative processes in the organization. The essence and features of innovative activity, the means of managing the innovative development of an educational organization were analyzed, and the diagnostic toolkit for measuring innovative activity in the development of educational organization was organized. A comprehensive and targeted program for improving the specified aspect of the organization's management has been developed.
Опис
Ключові слова
інновації, інноваційні процеси, управління, організація, innovations, innovation processes, management, organization
Цитування
Топчій Д. С. Управління інноваційними процесами в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Д. С. Топчій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 85 с. : табл. + дод.
Колекції