МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-01-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до вивчення навчального курсу «Вступ до спеціальності» містять: опис навчального курсу, програму навчального курсу, тематичний план лекційних і семінарських занять, рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та виконання завдань для самостійної роботи, питання для підготовки до іспиту, тестові завдання для модульного контролю знань, список рекомендованої літератури, додатки. Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання зі спеціальності 013 – Початкова освіта. Methodical recommendations for the study of the course "Introduction to the speciality" include: a description of the course, the programme of the course, the thematic plan of lectures and seminars, recommendations for preparing for seminars and performing tasks for independent work, questions for preparing for the exam, test tasks for module control of knowledge, a list of recommended literature, and appendices. The methodological recommendations are intended for applicants for the first (bachelor's) level of higher education in the first year of study in the speciality 013 - Primary Education.
Опис
Ключові слова
освітній процес, майбутні вчителі, початкова школа, педагогіка, НУШ, здобувачі вищої освіти, educational process, future teachers, primary school, pedagogy, NUS, higher education students
Цитування
Небитова І. Методичні рекомендації до вивчення навчального курсу «Вступ до спеціальності» : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання зі спец. 013 – Початкова освіта) / І. Небитова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 21 с. + дод.