Perspectives on Study abroad Students through Passing FCE Test: Listening Problems

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
LUMEN Publishing House
Анотація
The recent globalization processes have created the new opportunities for young people‟s international mobility making educational migration the major trend of our time. One common way to confirm an English-level qualification is to obtain a certificate in an international examination, e.g. Cambridge ESOL exams, which are intended to test comprehensively all language skills. One aspect that due to its complexity and even ambiguity deserves to become an object of thorough consideration and detailed analysis is the problem of reaching desired level of student‟s proficiency in foreign language listening. This article presents a research that offers perspective on the problems of developing students‟ listening. Thus, the purpose of the article is to research the interaction between the improvement of students‟ listening comprehension skills in comparison with the advance of other academic competences and to offer the ways of the intensification of listening ability development. Among the research methods, following have been used: the students‟ progress in developing five language competences (Listening, Writing, Speaking, Reading and Use of English) was measured by testing (oral and written), observation, discussion; statistical methods (Student‟s t-test) helped to evaluate the results of the experiment. In total, 90 University students in 2017/19 took part in this study. As our experiment has demonstrated, listening competence is less ready to progress compared with other component of the English language competence (Speaking, Reading and Use of English) surpassed only by Writing. It is found that the present investigation opens the perspectives for further researches. Недавні процеси глобалізації створили нові можливості для міжнародної мобільності молодих людей, що зробило міграцію освіти головною тенденцією нашого часу. Одним із поширених способів підтвердити кваліфікацію англійського рівня є отримання сертифіката на міжнародному іспиті, наприклад Кембриджські іспити ESOL, які призначені для всебічної перевірки всіх знань мови. Одним із аспектів, який через свою складність і навіть неоднозначність заслуговує на те, щоб стати предметом ретельного розгляду та детального аналізу, є проблема досягнення бажаного рівня знання студента з аудіювання іноземної мови. У цій статті представлено дослідження, яке пропонує перспективу проблем розвитку слухання учнів. Таким чином, метою статті є дослідити взаємодію між вдосконаленням навичок сприйняття слухачів на слух у порівнянні з розвитком інших академічних компетентностей та запропонувати шляхи інтенсифікації розвитку здатності слухати. Серед методів дослідження використовувались такі: прогрес студентів у розвитку п’яти мовних компетенцій (аудіювання, письмо, розмова, читання та використання англійської мови) вимірювався тестуванням (усним та письмовим), спостереженням, дискусією; статистичні методи (t-тест Стьюдента) допомогли оцінити результати експерименту. Загалом 90 студентів університету у 2017/19 рр. Взяли участь у цьому дослідженні. Як показав наш експеримент, компетентність слухання менш готова до прогресу в порівнянні з іншими компонентами компетенції англійської мови (говоріння, читання та використання англійської мови), що перевершуються лише письмом. Встановлено, що дане дослідження відкриває перспективи для подальших досліджень. Недавние процессы глобализации создали новые возможности для международной мобильности молодых людей, сделало миграцию образования главной тенденцией нашего времени. Одним из распространенных способов подтвердить квалификацию английского уровня является получение сертификата на международном экзамене, например Кембриджские экзамены ESOL, которые предназначены для всесторонней проверки всех знаний языка. Одним из аспектов, который из-за своей сложности и даже неоднозначность заслуживает того, чтобы стать предметом тщательного рассмотрения и детального анализа, является проблема достижения желаемого уровня знания студента по аудированию иностранного языка. В этой статье представлено исследование, которое предлагает перспективу проблем развития слушания учеников. Таким образом, целью статьи является исследовать взаимодействие между совершенствованием навыков восприятия слушателей на слух по сравнению с развитием других академических компетенций и предложить пути интенсификации развития способности слушать. Среди методов исследования использовались следующие: прогресс студентов в развитии пяти языковых компетенций (аудирование, письмо, разговор, чтение и использование английского языка) измерялся тестированием (устным и письменным), наблюдением, дискуссии; статистические методы (t-тест Стьюдента) помогли оценить результаты эксперимента. В общем 90 студентов университета в 2017/19 гг. Приняли участие в этом исследовании. Как показал наш эксперимент, компетентность слушания менее готова к прогрессу по сравнению с другими компонентами компетенции английского языка (говорение, чтение и использование английского языка), что перевершуються только письмом. Установлено, что данное исследование открывает перспективы для дальнейших исследований.
Опис
Ключові слова
language skills, language competence, listening comprehension, Cambridge ESOL exams, students, мовні навички, мовна компетентність, аудіювання, іспити Cambridge ESOL, студенти, языковые навыки, языковая компетенция, аудирование, экзамены Cambridge ESOL, студенты
Цитування
Perspectives on Study abroad Students through Passing FCE Test: Listening Problems / I.Kostikova, L. Holubnycha, S. Miasoiedova et al. // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2020. – Vol. 12, is. 1. – P. 120–134.