Digital Technologies for Professional Development at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-10-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
EADTU, FernUniversität in Hagen
Анотація
The report presents the curriculum peculiarities of the teachers’ training implementation of blended learning that was based on the platform Moodle. The main objectives of the courses due to the need to meet the requirements of modern education, providing competent personality’s regard to life in the information society that characterizes the sense of digital literacy. A certain place in the program was given to the problems of ensuring the education quality, in particular, the formation of an ecosystem personal educational information environment that consists of open educational resources, MOOCs, social networks etc. We pay special attention to cloud computing virtualization of laboratory equipment for the development of practical skills in natural science laboratories. Note that educational problem solving for the innovative, inclusive and reflective society connected with the designing of the educational environment of a new generation that is characterized by increased levels of intellectualization of resources, their appropriate and rational integration, ensuring flexibility and adaptability of digital systems for educational purposes according to the student’s needs. In the structure of that environment is useful to distinguish tools of project-based learning, gamification and aggregation technologies of digital content. All e-learning resources are characterized by attractive design, interactive content, easy access (hyperlinks) to the information they need, integrated dynamic applications (photos, videos, animations, mind maps, infographics), e-portfolio for the formation of individual educational trajectories, means of self-assessment and evaluation. У статті представлені особливості навчальної програми підготовки вчителів, реалізації змішаного навчання на платформі Moodle. Основні цілі курсів обумовлені необхідністю задоволення вимог сучасної освіти, забезпечення грамотного погляду особистості на життя в інформаційному суспільстві, що характеризує почуття цифровий грамотності. Певне місце в програмі було приділено проблемам забезпечення якості освіти, зокрема, формуванню екосистеми персональної освітнього інформаційного середовища, що складається з відкритих освітніх ресурсів, МООК, соціальних мереж і таке інше. Особливу увагу ми приділяємо віртуалізації хмарних обчислень, лабораторного обладнання для відпрацювання практичних навичок в природничо-наукових лабораторіях. Відзначимо, що рішення освітніх завдань для інноваційного, інклюзивного та рефлексивного суспільства пов'язано з проектуванням освітнього середовища нового покоління, яка характеризується підвищеним рівнем інтелектуалізації ресурсів, їх відповідної та раціональної інтеграцією, забезпечуючи гнучкість і адаптованість цифрових систем для освітні цілі відповідно до потреб студента. У структурі цього середовища корисно виділити інструменти проектного навчання, технології, гейміфікації і агрегації цифрового контента. Всі ресурси електронного навчання характеризуються привабливим дизайном, інтерактивним змістом, легким доступом (гіперпосилання) до необхідної їм інформації, інтегрованими динамічними додатками (фото, відео, анімація, інтелект-карти, інфографіка), електронним портфоліо для формування індивідуального освітнього траєкторії, засоби самооцінки і оцінки. В статье представлены особенности учебной программы подготовки учителей, реализации смешанного обучения на платформе Moodle. Основные цели курсов обусловлены необходимостью удовлетворения требований современного образования, обеспечения грамотного взгляда личности на жизнь в информационном обществе, что характеризует чувство цифровой грамотности. Определенное место в программе было уделено проблемам обеспечения качества образования, в частности, формированию экосистемы персональной образовательной информационной среды, состоящей из открытых образовательных ресурсов, МООК, социальных сетей и т. д. Особое внимание мы уделяем виртуализации облачных вычислений, лабораторного оборудования для отработки практических навыков в естественнонаучных лабораториях. Отметим, что решение образовательных задач для инновационного, инклюзивного и рефлексивного общества связано с проектированием образовательной среды нового поколения, которая характеризуется повышенным уровнем интеллектуализации ресурсов, их соответствующей и рациональной интеграцией, обеспечивая гибкость и адаптируемость цифровых систем для образовательные цели в соответствии с потребностями студента. В структуре этой среды полезно выделить инструменты проектного обучения, технологии, геймификации и агрегации цифрового контента. Все ресурсы электронного обучения характеризуются привлекательным дизайном, интерактивным содержанием, легким доступом (гиперссылки) к необходимой им информации, интегрированными динамическими приложениями (фото, видео, анимация, интеллект-карты, инфографика), электронным портфолио для формирования индивидуального образовательного траектории, средства самооценки и оценки.
Опис
Ключові слова
teacher’s training, student-centered learning, competence approach, digital literacy, educational ecosystem, підготовка вчителя, навчання, орієнтоване на студента, компетентнісний підхід, цифрова грамотність, освітня екосистема, подготовка учителей, обучение, ориентированное на студента, компетентностный подход, цифровая грамотность, образовательная экосистема
Цитування
Digital Technologies for Professional Development at H. S. Skovorodakharkiv National Pedagogical University / A. Prokopenko, T. Oleinik, S. Zub [et al.] // Transforming Higher Education in the 21st century "Innovating pathways to Learning and Continuous Professional Education" : Conference Proceedings, Hagen, 29–30 October / FernUniversität. – Hagen, 2015. – P. 269–276.