РОЛЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлюється тема ролі неперервної економічної освіти в розвитку професійних компетенцій фахівця. Принцип економічної компетентності направлений на підготовку фахівця нової формації, здатного вільно орієнтуватися в мінливих соціально-економічних умовах, передбачає впровадження нових освітніх технологій, пошук нових способів надання освітніх послуг (дистанційна освіта, використання Інтернет технологій). Механізм реалізації стратегії неперервної економічної освіти передбачає взаємозв’язок і взаємодію економічної освіти, економічного виховання, економічного розвитку та включення особистості в реальну економічну діяльність шляхом моніторингу освітнього середовища та формування збалансованого портфелю освітніх послуг, використання оптимальних варіантів побудови процесу навчання та розробки алгоритмів взаємодії педагогів та тих, хто навчається. В статье освещается тема роли непрерывного экономического образования в развитии профессиональных компетентностей специалиста. Принцип экономической компетентности направлен на подготовку специалиста новой формации, способного свободно ориентироваться в меняющихся социально-экономических условиях, предусматривает внедрение новых образовательных технологий, поиск новых способов предоставления образовательных услуг (дистанционное образование, использование Интернет технологий). Механизм реализации стратегии непрерывного экономического образования предусматривает взаимосвязь и взаимодействие экономического образования, экономического воспитания, экономического развития и включения личности в реальную экономическую деятельность путём мониторинга образовательной среды и формирования сбалансированного портфеля образовательных услуг, использование оптимальных вариантов построения процесса обучения и разработки алгоритмов взаимодействия педагогов и обучающихся.
Опис
Ключові слова
неперервна економічна освіта, професійні компетенції, сучасна економіка України, непрерывное экономическое образование, профессиональные компетенции, современная экономика Украины, continuous economic education, professional competencies, modern economy of Ukraine
Цитування
Синиця Т. В. Роль неперервної економічної освіти в розвитку професійних компетенцій фахівця / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко // Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної економічної науки : матеріали наук.-метод. семінару / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Прапор, 2017. – (0,25 ум.-др.арк. 0,125/0,125)