САМООРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

dc.contributor.authorБережна, Н. М.
dc.contributor.authorБілокопитова, В. С.
dc.date.accessioned2017-03-31T08:21:32Z
dc.date.available2017-03-31T08:21:32Z
dc.date.issued2016-11-12
dc.description.abstractСтаття присвячена самоорганізації складних систем. Розглядаючи розвиток як процес самоорганізації системи, автори виділяють в ньому дві основні фази: адаптацію, або еволюційний розвиток, і добір. Системи, що самоорганізуються, мають механізм безупинної пристосовності (адаптації) до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов, безупинного вдосконалення поведінки з урахуванням минулого досвіду. При дослідженні процесів самоорганізації автори виходять з припущення, що в системах, які розвиваються, структура і функція тісно взаємопов'язані. Система перетворює свою структуру для того, щоб виконати задані функції в умовах мінливого зовнішнього середовища. адаптація системи відбувається за рахунок надмірності елементів-ознак, за рахунок нагромадження інформації в системі про стан оточення. Надмірність забезпечує селекцію, добір найбільш оптимальних варіантів. Накопичена в зовнішньому середовищі інформація відбиває вплив зовнішнього середовища і реалізується (передається в систему) шляхом набуття відповідних властивостей (ознак) елементами системи (передається на рівні елементів). Добір відбувається в результаті взаємодії системи із середовищем, нагромадження інформації йде в зовнішньому середовищі (накопичується відібрана інформація). Зворотна інформація передається від системи в зовнішнє середовище в процесі її функціонування (на рівні підсистем). Ця інформація перетворюється у зовнішньому середовищі (йде добір). Кожен елемент системи розвивається за тією ж схемою, тобто може або загинути, або змінити свої кількісні або якісні характеристики. Статья посвящена самоорганизации сложных систем. Рассматривая развитие как процесс самоорганизации системы, авторы выделяют в нем две основные фазы: адаптацию, или эволюционное развитие и отбор. Системы, самоорганизующиеся, имеют механизм непрерывной приспособляемости (адаптации) к меняющимся внутренним и внешним условиям, непрерывного совершенствования поведения с учетом прошлого опыта. При исследовании процессов самоорганизации авторы исходят из предположения, что в системах, которые развиваются, структура и функция тесно взаимосвязаны. Система преобразует свою структуру для того, чтобы выполнить заданные функции в условиях меняющейся внешней среды. адаптация системы происходит за счет избыточности элементов-признаков, за счет накопления информации в системе о состоянии окружения. Избыточность обеспечивает селекцию, отбор наиболее оптимальных вариантов. Накопленная во внешней среде информация отражает влияние внешней среды и реализуется (передается в систему) путем приобретения соответствующих свойств (признаков) элементами системы (передается на уровне элементов). Отбор происходит в результате взаимодействия системы со средой, накопление информации идет во внешней среде (накапливается отобранная информация). Обратная информация передается от системы во внешнюю среду в процессе ее функционирования (на уровне подсистем). Эта информация превращается во внешней среде (идет отбор). Каждый элемент системы развивается по той же схеме, т. е. может либо погибнуть, либо изменить свои количественные или качественные характеристики.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБережна Н. М. Самоорганізація складних систем / Н. М. Бережна, В. С. Білокопитова // Вітчизняна географічна наука : теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, м. Харків, 12 листоп. 2016 р. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. ‒ Харків : ХНПУ, 2016. ‒ С. 34‒46.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/456
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ ім. Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамоорганізація системuk_UA.UTF-8
dc.subjectеволюційний розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectдобірuk_UA.UTF-8
dc.subjectбіологічні системиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпопуляціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмутаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамоорганизация системuk_UA.UTF-8
dc.subjectэволюционное развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectотборuk_UA.UTF-8
dc.subjectбиологические системыuk_UA.UTF-8
dc.subjectинформацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпопуляцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмутацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-organization systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectevolutionary developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectselectionuk_UA.UTF-8
dc.subjectbiological systemsuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpopulationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmutationuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent's workuk_UA.UTF-8
dc.titleСАМООРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМuk_UA.UTF-8
dc.titleСАМООРГАНИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бережна.doc
Розмір:
82 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: