Імерсивні технології: симбіоз цифрових технологій та мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
Імерсивні технології — це один із стратегічних векторів сучасної освіти. Імерсивність у перекладі з англійської означає «занурення». У контексті педагогічної науки це метод навчання з елементами релаксації, гри, занурення в штучно змодельовану реальність. Визначено декілька концепцій імерсійних технологій: віртуальна реальність (VR); доповнена реальність (AR); змішана реальність (MR); голографія, TelePresence; цифровий двійник; політ безпілотника FPV тощо. Зміст імерсивного підходу в освіті ми інтерпретуємо як комплекс прийомів та засобів організації продуктивної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах віртуального (імерсивного) освітнього середовища, що забезпечує інтерактивний характернавчання, всебічний та цілеспрямований професійний розвиток. Під імерсивним навчальним середовищем розуміємо динамічний процес впливу на користувача різноманітних елементів змодельованого зовнішньо- го/внутрішнього оточення. Обґрунтувано імерсивність в літературі, живо- писі, театральному мистецтві. Так, імерсивність пов’язують, насамперед, із предметно-просторовимт змодельованим середовищем, яке покликане втягувати всередину себе глядача. Особливу увагу надано створенню імерсивного навчального середовища, яке має певні характерні особливості, а саме: надмірність, насиченість, конструктивність; спостережливість, автономність; цілісність; мотивогенність; інтерактивність. Визначено переваги імерсивного середовища: можливість візуалізувати складні процеси та явища; мінімізація сторонніх чинників; високий ступінь персоналізації процесу навчання; стимулювання накопичення досвіду самостійної пізнавальної діяльності, розвитку активності в навчальній діяльності; оперативне та наочне відображення отриманих результатів; полегшення процесу комунікації між учасниками освітнього процесу тощо. Immersive technologies are one of the strategic vectors of modern education. Immersive in English means “immersion”. In the context of pedagogical science, it is a method of teaching with elements of relaxation, play, and immersion in an artificially modeled reality. Several concepts of immersive technologies are defined: virtual reality (VR); augmented reality (AR); mixed reality (MR); holography, TelePresence; digital twin; FPV drone flight, etc. The author has revealed the meaning of the immersive approach in education, which we interpret as a set of methods and means of organizing productive interaction of participants in the educational process in a virtual (immersive) educational environment that provides interactive learning, comprehensive and targeted professional development. An immersive learning environment is understood as a dynamic process of influencing the user by various elements of the simulated external/internal environment. The author substantiates immersive in literature, painting, and theater. Thus, immersive is primarily associated with the object-spatial modeled environment, which is designed to draw the viewer inside. The article pays special attention to the creation of an immersive learning environment, which has certain characteristic features, namely: redundancy, saturation, constructiveness; observation, autonomy; integrity; motivational; interactivity. The advantages of the immersive environment are identified: the ability to visualize complex processes and phenomena; minimization of extraneous factors; high degree of personalization of the learning process; stimulation of the accumulation of experience of independent cognitive activity, development of activity in educational activities; prompt and visual display of the results obtained; facilitation of communication between participants in the educational process, etc.
Опис
Ключові слова
імерсивність, імерсивні технології, віртуальна реальність, доповнена реальність, освіта, цифровізація, мистецтво, immersivе, immersive technologies, virtual reality, augmented reality, education, digitalization, art
Цитування
Доценко С. О. Імерсивні технології: симбіоз цифрових технологій та мистецтва / С. О. Доценко, Чжен Ван // Новий колегіум. – 2023. – № 1–2 (110). – С. 118–124.