Правові форми реалізації права на працю у фермерських господарствах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Нормативно-правова база щодо правових форм реалізації права на працю саме у фермерських господарствах є недосконалою і має безліч неврегульованих питань, а саме: трудові відносини членів фермерських господарств не мають чіткого вираження у нормативних актах, відсутнє законодавче закріплення трудових прав і обов’язків членів фермерських господарств, які працюють у ньому та інше. Нормативно-правовая база относительно правовых форм реализации права на труд именно в фермерских хозяйствах несовершенна и имеет множество не урегулированных вопросов, а именно: трудовые отношения членов фермерских хозяйств не имеют четкого выражения в нормативных актах, отсутствует законодательное закрепление трудовых прав и обязанностей членов фермерских хозяйств, работающих на нем и другое. Legal framework for legal forms of realization of the right to work in farms is imperfect and has many unresolved issues, namely: labor relations of farm members are not clearly expressed in regulations, there is no legislative enshrinement of labor rights and responsibilities of members of farms working in it and more.
Опис
Ключові слова
трудове право України, трудове законодавство України, трудові правовідносини, трудовий договір, цивільно-правовий договір, фермерське господарство, трудовое право Украины, трудовое законодательство Украины, трудовые правоотношения, трудовой договор, гражданско-правовой договор, фермерское хозяйство, labor law of Ukraine, labor legislation of Ukraine, labor relations, labor contract, civil law agreement, farm state
Цитування
Лисяк О. І. Правові форми реалізації права на працю у фермерських господарствах / О.І. Лисяк // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 86–89.