СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто сюжетно-рольові ігри – це невеликі ситуації, сюжети, конфлікти та структура характерів, що нагадують драматичні твори. Зазначено, що вплив сюжетно-рольової гри на формувaння соціaльних нaвичок учнів полягає в тому, що завдяки ігровому нaслідуванню та рольовому перевтіленню дитина засвоює норми та моделі людських дій і стосунків, які так само стають її власними моделями поведінки, що забезпечує дітей яскравими емоціями і враженнями від тих подій і явищ, які в подальшому можуть стати змістом сюжетно-рольової гри; розвитком умінь міжособистісної взаємодії в ігровій діяльності; виявленням моральних почуттів, ставленням у грі; формуванням умінь дотримуватись правил гри. The publication examines story role-playing games - these are small situations, plots, conflicts and the structure of characters, reminiscent of dramatic works. It is noted that the influence of the story role-playing game on the formation of social skills of students is that thanks to playful imitation and role-reincarnation, the child learns the norms and models of human actions and relationships, which also become his own models of behavior, which provides children with bright emotions and impressions from those events and phenomena that can later become the content of the plot - role-playing game; the development of interpersonal interaction skills in game activities; detection of moral feelings, attitudes in the game; formation of skills to follow the rules of the game.
Опис
Ключові слова
сюжетно-рольові ігри, розвиток мовлення, початкова школа, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, story role-playing games, speech development, primary school, children of primary school age, student works
Цитування
Черепаха Н. Сюжетно-рольові ігри як засіб розвитку діалогічного мовлення в учнів початкових класів / Н. Черепаха // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 29.