“СТУДЕНТСЬКЕ ПИТАННЯ” У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВЧЕНИХ РАД ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті на основі аналізу історико-педагогічних та архівних джерел висвітлюється діяльність учених рад університетів України другої половини XIX – початку XX століття з унормування студентського життя й побуту; акцентовано увагу на межах компетенції професорських колегій у розв’язанні цього питання; розкрито форми співпраці вчених рад із урядовими структурами за визначеним напрямом у період дії статутів 1863, 1884 рр. In the given article on the basis of analysis of historical and pedagogical archival sources the activity of the Ukrainian universities’ academic councils of the second half of the XIXth – beginning of the XXth century from setting of norms of students’ life and way of life is viewed; attention is accented on the limits of competence of professorial colleges in the decision of this question; the forms of collaboration of the academic councils with governmental structures after certain direction in a period the action of charters 1863, 1884 are exposed here.
Опис
Ключові слова
вчена рада, професорська колегія, університет, студентське життя, управління університетом, academic council, professorial college, university, students’ life, direction of university
Цитування
Зеленська Л. "Студентське питання" у практиці роботи вчених рад вітчизняних університетів другої половини XIX – початку XX століття / Л. Зеленська // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – Вип. 27. Педагогіка. – С. 93–106.