ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ВИВЧЕННІ ПОХІДНОЇ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ ТА ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі схарактеризовано основні питання проблеми забезпечення наступності у вивченні похідної в профільній школі та педагогічному університеті, обґрунтовано теоретико-практичні основи забезпечення наступності у вивченні похідної в профільній школі та педагогічному університеті, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть поняття «похідна», визначено її фізичний та геометричний зміст; проведено аналіз різних підходів до теми «Похідна» в профільній школі; розроблено методичні рекомендації щодо забезпечення наступності у вивченні похідної в профільній школі та педагогічному університеті; проаналізовано результати і зроблено висновки. The main issues of continuity in the study of the derivative in the profile school and pedagogical university are characterized, the theoretical and practical bases of continuity in the study of the derivative in the profile school and pedagogical university are substantiated, in particular: literature analysis on the research problem; the essence of the concept of "derivative" is analyzed and determined, its physical and geometric meaning is determined; an analysis of different approaches to the topic of "Derivative" in the profile school; developed methodological recommendations to ensure continuity in the study of the derivative in the profile school and pedagogical university; the results are analyzed and conclusions are made.
Опис
Ключові слова
учні, освітній процес, забезпечення наступності, похідна, профільна школа, педагогічний університет, students, educational process, ensuring continuity, derivative, profile school, pedagogical university
Цитування
Чуприна І. В. Забезпечення наступности у вивченні похідної в профільній школі та педагогічному університеті : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / І. В. Чуприна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 77 с. : іл.
Колекції