ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено питання реформування антикорупційної системи. Корупція має властивість поширюватися та проникати у всі без виключення сфери суспільного життя, тому дуже вагомою є направленість державної політики на здійснення аналізу корупційних ризиків, врегулювання суспільних відносин шляхом прийняття норм, спрямованих на подолання та протидію проявам корупції через низку встановлених законодавством механізмів, у тому числі в активній співпраці із громадянським суспільством. Зазначено, що запорукою успішної реалізації антикорупційної політики в державі, спрямованих на мінімізацію проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і громадянським суспільством в цілому. The publication examines the issue of reforming the anti-corruption system. Corruption tends to spread and penetrate into all spheres of public life, without exception, therefore the focus of state policy on the analysis of corruption risks, the regulation of social relations through the adoption of norms aimed at overcoming and countering manifestations of corruption through a number of mechanisms established by legislation, including in active cooperation with civil society. It is noted that the key to the successful implementation of the anti-corruption policy in the state, aimed at minimizing the manifestations of corruption, is ensuring the appropriate level of knowledge of anti-corruption legislation both by representatives of state bodies and local self-government bodies, and by civil society as a whole.
Опис
Ключові слова
корупція, антикорупційне законодавство, громадянське суспільство, corruption, anti-corruption legislation, civil society
Цитування
Кошарновська С. Л. До питання реформування антикорупційної системи / С. Л. Кошарновська // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 69–71.