Епістемічна модальність і способи її вираження в сучасній англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто епістемічну модальність, в семантиці якої відображується знання мовця про те, що повідомляється, та його ставлення до цієї інформації з погляду її достовірності. Основними засобами вираження епістемічної модальності, які є досить різноманітними й належать до різних мовних рівнів (лексичного, синтаксичного, морфологічного та просодичного), є модальні лексеми, до яких відносять модальні слова й частки, модальні дієслова, функційно близькі до них словосполучення і речення, а також предикати думки й сприйняття. В статье рассмотрена эпистемическая модальность, в семантике которой отображается знания говорящего о том, что сообщается, и его отношение к этой информации с точки зрения ее достоверности. Основными средствами выражения эпистемической модальности, которые достаточно разнообразны и относятся к разным языковым уровней (лексического, синтаксического, морфологического и просодического), являются модальные лексемы, к которым относят модальные слова и частицы, модальные глаголы, функционально близкие к ним словосочетания и предложения, а также предикаты мнения и восприятия. The article deals with epistemic modality, the semantics of which reflects the speaker's knowledge about what is being communicated and his/her attitude towards this information in terms of its trustworthiness. The main means of epistemic modality expression, which are rather diverse and belong to different linguistic levels (lexical, syntactic, morphological and prosodic), are modal lexemes, which include modal words and particles, modal verbs, functionally similar to them word combinations and sentences, as well as opinion and perception predicates.
Опис
Ключові слова
епістемічна модальність, достовірность інформації, недостовірність, магiстерськi роботи, эпистемическая модальность, достоверность информации, недостоверность, магистерские работы, epistemic modality, reliability of information, unreliability, master's work
Цитування
Тарасенко К. Епістемічна модальність і способи її вираження в сучасній англійській мові / К. Тарасенко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 83–84.