Ревізія фондів гербарію Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Описано загальний обсяг гербарію та виділено його основні функції. Розпочато проведення інвентаризації фондів гербарію зі створення комп’ютерної бази даних, яка дозволяє встановлювати точні списки зразків, що зберігаються відповідно до сучасної класифікації та стану їх збереження. В даний час було досліджено 1133 зразки гербарію та дані були додані до електронної бази даних. Виявлено слабкі сторони та запропоновано пріоритетні шляхи подальшого розвитку гербарію. Описан общий объем гербария и выделены его основные функции. Начато проведение инвентаризации фондов гербария по созданию компьютерной базы данных, которая позволяет устанавливать точные списки образцов, хранящихся в соответствии с современной классификации и состояния их сохранности. В настоящее время было исследовано 1133 образцов гербария и данные были добавлены в электронную базу данных. Выявлено слабые стороны и предложены приоритетные пути дальнейшего развития гербария. The total volume of the herbarium is described and its main functions are highlighted. An inventory of herbarium funds has been started with the creation of a computer database that allows to establish accurate lists of specimens stored in accordance with modern classification and state of their preservation. At present, 1133 herbarium specimens were examined and data were added to the electronic database. Weaknesses have been identified and priority ways of further development of herbarium have been proposed.
Опис
Ключові слова
зразки гербарію, аудит, база даних, ХНПУ, образцы гербария, аудит, база данных, herbarium specimens, audit, база данихKhNPU, KhNPU
Цитування
Твердохліб О. В. Ревізія фондів гербарію Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / О. В. Твердохліб // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 179–181.