Історія розвитку парламентського контролю в сучасній Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі у першому розділі дається аналіз історичного розвитку фінансового контролю та спеціального парламентського контролю на теренах України. Доведено, що в сучасній Україні цей процес набув завершуючого характеру – з’являються спеціалізовані парламентські органи – Рахункова палата України та Уповноважений ВРУ з прав людини (омбудсман). Робота більше присвячена саме аналізу конституційно-правового інституту «Рахункової палати України». В другому розділі вивчається поняття, види, форми і стадії парламентського контролю. У висновках даються рекомендації щодо покращення правового регулювання та діяльності спеціалізованих органів парламентського контролю. In the master's thesis in the first chapter gives an analysis of the historical development of financial control and special parliamentary control in Ukraine. It is proved that in modern Ukraine this process has become final – there are specialized parliamentary bodies – the Accounting Chamber of Ukraine and the Parliamentary Commissioner for Human Rights (Ombudsman). The work is more devoted to the analysis of the constitutional and legal institute of the «Accounting Chamber of Ukraine». The second section examines the concepts, types, forms and stages of parliamentary control. The conclusions provide recommendations for improving the legal regulation and operation of specialized parliamentary oversight bodies.
Опис
Ключові слова
Рахункова палата України, Верховна Рада України, омбудсман, парламентський контроль, Конституція України, фінансовий контроль, Accounting Chamber of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, ombudsman, parliamentary control, Constitution of Ukraine, financial control
Цитування
Денисов К. Е. Історія розвитку парламентського контролю в сучасній Україні : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / К. Е. Денисов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти. – Харків, 2022. – 80 с.
Колекції