АНГЛІЙСЬКІ Й УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ-НАЗВОЮ ПРЕДМЕТІВ ПОБУТУ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто англійські й українські фразеологічні одиниці з назвами предметів побуту. Актуальність дослідження зумовлена загальними тенденціями в сучасній лінгвістиці до всебічного вивчення фразеологічної семантики, а також необхідністю детального аналізу різних фразеологічних груп у зіставному аспекті, що допоможе з’ясувати деякі невирішені питання у сфері фразеології. У роботі визначено найбільш продуктивні компоненти-назви предметів побуту у фразеологізмах англійської й української мов, класифіковано досліджувані одиниці за семантичною ознакою, окреслено етнокультурну специфіку фразеологізмів, що виявляється передусім на рівні їх семантики, яка пов’язана з економікою й культурою країни, способом життя, традиціями та світоглядом певного народу. The graduation paper deals with English and Ukrainian idioms containing the names of household items. The topicality of this research is determined by the general trends in modern linguistics towards a comprehensive study of phraseological semantics as well as the necessity of a detailed comparative analysis of various phraseological groups in different languages that will help to clarify some unresolved issues in the field of phraseology. The research focuses on identifying the most productive components of English and Ukrainian idioms containing the names of household items, classifying the phraseological units in question according to the semantic criterion, and describing their national and cultural characteristics. It has been found that the distinctive ethnocultural features are mostly manifested in the semantics of the phraseological units related to the economy and culture of the country, way of living, traditions, and world view of a particular nation.
Опис
Ключові слова
фразеологічна одиниця, фразеологічний компонент, семантика, етнокультурні особливості, назви предметів побуту, phraseological unit (idiom), phraseological component, semantics, ethnocultural features, names of household items
Цитування
Козакова М. В. Англійські й українські фразеологічні одиниці з компонентом-назвою предметів побуту: семантичний та етнокультурний аспекти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / М. В. Козакова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції