ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
У статті представлено психолого-педагогічні умови залучення школярів з інтелектуальними порушеннями до позашкільної освіти на стадіях адаптації, індивідуалізації та інтеграції. Освітнє середовище закладу позашкільної освіти розглядається як система корекційного впливу на хід розвитку та соціалізації школярів з інтелектуальними порушеннями шляхом створення спеціальних умов (просторово-предметних, психодидактичних, соціальних), що сприяють фізичному, соціальному та психічному розвитку вихованців, здобуттю ними первинних професійних знань, розширенню соціального досвіду через набуття додаткових знань, умінь і навичок соціальної взаємодії. Встановлено, що передувати основному етапу залучення школярів з інтелектуальними порушеннями до позашкільної освіти має підготовча діагностична робота, в ході якої виявляються інтереси, здібності дитини, особливості фізичного розвитку та рівень сформованості профільних предметних компетентностей. На основному етапі має бути створено комплекс просторово-предметних, психодидактичних і соціальних середовищних умов. Просторовопредметні умови освітнього середовища мають бути уніфікованими і відповідати вимогам безпечності, зручності, ергономічності, дотримання балансу у візуальній стимуляції. Психодидактичні умови передбачають модифікацію навчальних програм, застосування охоронно-педагогічного режиму, поєднання теоретичних і практичних занять, групової та індивідуальної форм роботи, обов’язкове застосування екскурсій у навчальному процесі. Соціальні середовищні умови передбачають формування комунікативної компетентності в процесі взаємодії з соціальним оточенням; системного підходу до опанування, усвідомлення і дотримання суспільних норм; розширення сфери діяльності, спрямованість її змісту на реалізацію соціально значущих потреб особистості; розвиток соціально-нормативної поведінки. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці структурно-функціональної системи розвитку та соціалізації школярів з інтелектуальними порушеннями у творчих об’єднаннях позашкільної освіти. The article presents the psychological and pedagogical conditions for the involvement of pupils with intellectual disabilities in afterschool education. The educational environment of afterschool education institution is considered as a system of corrective influence on the course of development and socialization of schoolchildren with intellectual disabilities by creating special conditions (spatial-subject, psycho-didactic, social) that contribute to the physical, social and mental development of pupils, their acquisition of primary professional knowledge, expansion social experience through the acquisition of additional knowledge, abilities and skills of social interaction. It has been established that the main stage of involving schoolchildren with intellectual disabilities in afterschool education should be preceded by preparatory diagnostic work, during which the interests, abilities of the child, peculiarities of physical development and the level of formation of profile subject competencies are revealed. At the main stage, a complex of spatial and subject, psycho-didactic and social environmental conditions should be created. Spatial and subject conditions of the educational environment must be unified and meet the requirements of safety, convenience, ergonomics, maintaining a balance in visual stimulation. Psychodidactic conditions provide for the modification of educational programs, the use of a security-pedagogical regime, a combination of theoretical and practical classes, group and individual forms of work, and the mandatory use of excursions in the educational process. Social environmental conditions provide for the formation of communicative competence in the process of interaction with the social environment; systematic approach to mastering, awareness and compliance with social norms; expanding the field of activity, focusing its content on the realization of socially significant needs of the individual; development of social and normative behavior. We see the prospects for further research in the development of a structural and functional system of development and socialization of schoolchildren with intellectual disabilities in creative associations of afterschool education.
Опис
Ключові слова
школярі з інтелектуальними порушеннями, позашкільна освіта, освітнє середовище, предметно-просторові, психодидактичні та соціальні умови освітнього середовища, pupils with intellectual disabilities, afterschool education, subject-spatial, psychodidactic and social conditions of the educational environment
Цитування
Коваленко В. Є. Психолого-педагогічні умови залучення школярів з інтелектуальними порушеннями до освітнього середовища позашкільної освіти / В. Є. Коваленко // Інноваційна педагогіка. – 2022. – Вип. 51, т. 1. – С. 99–103.