Час мистецької освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику викладено тези та матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, в яких викладено результати наукових, експериментальних, теоретичних та практичних досліджень з питань мистецької освіти. Збірник розраховано на студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів, педагогічних і науково-педагогічних працівників науково-дослідних інститутів, ВНЗ, учителів. В сборнике изложены тезисы и материалы IV международной научно-практической конференции, в которых изложены результаты научных, экспериментальных, теоретических и практических исследований по вопросам художественного образования. Сборник рассчитан на студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, педагогических и научно-педагогических работников научно-исследовательских институтов, вузов, учителей. The collection contains theses and materials of the IV International scientific and practical conference, which sets out the results of scientific, experimental, theoretical and practical research on art education. The collection is intended for students, undergraduates, graduate students, doctoral students, applicants, pedagogical and scientific-pedagogical workers of research institutes, universities, teachers.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, музичне мистецтво, фахова підготовка, вчителі музичного мистецтва, музичне виконавство, виконавська майстерність, художественное образование, музыкальное искусство, профессиональная подготовка, учителя музыкального искусства, музыкальное исполнительство, исполнительское мастерство, art education, music art, professional training, music art teachers, musical performance, performing arts
Цитування
Час мистецької освіти = Time of art education : зб. тез і матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–13 квіт. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. А. Смирнова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Ч. 1. – 115 с.