ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

dc.contributor.authorКривуца, І.
dc.contributor.authorНесен, О.
dc.date.accessioned2022-11-03T15:51:11Z
dc.date.available2022-11-03T15:51:11Z
dc.date.issued2022-10-27
dc.description.abstractСтаття розкриває один з варіантів змісту інтегрованого уроку фізичної культури з географією для учнів 6 класів. Мета роботи - підібрати варіанти фізичної активності для учнів середніх класів з метою закріплення теоретичної інформації з інших дисциплін, яку вони отримали під час навчання. Матеріали та методи дослідження. Під час дослідження нами використовувались наступні методи: 1) аналіз наукової та методичної літератури для визначення актуальності роботи, підбору методів та різновидів фізичної активності учнів під час уроків; 2) контент аналіз використовувався для вивчення змісту занять різних теоретичних дисциплін для учнів середніх класів; 3) анкетування вчителів закладів середньої освіти стосовно методики навчання у русі. Результати дослідження. Встановлено, що більшість вчителів-предметників позитивно оцінює можливість використання рухової активності учнів під час своїх занять, однак вказують на нестачу часу для її реалізації. Вивчено зміст навчального матеріалу з географії для 6 класу та підібрані види рухової активності, виконання яких буде сприяти повторенню пройденого матеріалу на тлі оздоровлення учнів. Висновки. Застосування інтегрованого навчання, міжпредметних зав’язків фізичної культури з іншими шкільними предметами закладів вищої освіти буде сприяти підвищенню зацікавленості учнів в обох предметах, формуванню всесторонньо розвитої особистості та вирішенню одночасно оздоровчих, освітніх та виховних завдань уроку. The article reveals one of the options for the content of an integrated physical education lesson with geography for 6th grade students. The purpose of the work is to choose options for physical activity for middle school students in order to consolidate theoretical information from other disciplines that they received during their studies. Research materials and methods. During the research, we used the following methods: 1) analysis of scientific and methodical literature to determine the relevance of work, selection of methods and types of physical activity of students during lessons; 2) content analysis was used to study the content of classes in various theoretical disciplines for middle school students; 3) survey of teachers of secondary education institutions regarding the method of learning in motion. Research results. It was established that the majority of subject teachers positively evaluate the possibility of using students' motor activity during their classes, but point to a lack of time for its implementation. The content of the teaching material on geography for the 6th grade was studied and the selected types of motor activity, the implementation of which will contribute to the repetition of the material passed on the background of improving the health of the students. Conclusions. The use of integrated learning, interdisciplinary ties of physical culture with other school subjects of higher education institutions will contribute to increasing the interest of students in both subjects, the formation of a comprehensively developed personality and the solution of healthimproving, educational and educational tasks of the lesson at the same time.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКривуца І. Інтегровані уроки фізичної культури у закладах середньої освіти під час дистанційної форми навчання / І. Кривуца, О. Несен // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 45–54.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8812
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтеграціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectурокuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізична культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectміждисциплінарні зв’язкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectгеографіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодика навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчання у русіuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrationuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjectlessonuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical cultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectinterdisciplinary connectionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeographyuk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching methoduk_UA.UTF-8
dc.subjectlearning in movementuk_UA.UTF-8
dc.titleІНТЕГРОВАНІ УРОКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeINTEGRATED PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS EDUCATION DURING DISTANCE LEARNINGuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Кривуца,Несен.2022-46-55.pdf
Розмір:
224.3 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: