ТЗН ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання різних форм контролю з ТЗН інструментарієм, що дозволяє знівілювати психологічні напруги, які виникають у учнів при використанні традиційних форм контролю (контрольна робота, усне опитування тощо) та завдяки своїй різноманітності та різноспрямованості підвищити якість процесу контролю, виявити прогалини у знаннях учнів, засвоєному матеріалі та інших аспектах. The publication explores the use of various forms of control with TEK tools that allow to eliminate psychological stresses that arise in students when using traditional forms of control (test, oral questioning, etc.) and due to its diversity and multidirectionality, improve the quality of the control process, identify gaps in students' knowledge, material learnt and other aspects.
Опис
Ключові слова
китайська мова, вивчення китайської мови, ТЗН інструментарій, контроль знань, Chinese language, learning Chinese, TEK tools, knowledge control
Цитування
Положій О. В. ТЗН інструментарій при здійсненні контролю в процесі вивчення китайської як іноземної / О. В. Положій // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 139–140.