Забезпечення прав та свобод людини і громадянина як напрямок політики у сфері боротьби зі злочинністю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах висвітлено механізм реалізації політики у сфері боротьби зі злочинністю із забезпечення прав і свобод людини і громадянина. В тезисах освещены цели и механизм реализации политики в сфере борьбы с преступностью по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. The thesis highlights the mechanism of policy implementation in the field fight against crime to ensure the rights and freedoms of man and citizen.
Опис
Ключові слова
боротьба зі злочинністю, безпека людини, захист прав і свобод, борьба с преступностью, безопасность человека, защита прав и свобод, fight against crime, human security, protection of rights and freedoms
Цитування
Павленко Т. А. Забезпечення прав та свобод людини і громадянина як напрямок політики у сфері боротьби зі злочинністю / Т. А. Павленко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнар. наук-практ. інтернет-конф., присвяченої 92-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, доктора юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 року. / Нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 331–332.