Визначення стану ділової активності адміністративних територій України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-05-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет МОН України, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Анотація
Проголошений шлях стратегічної спрямованості нашої країни на інтеграцію з європейським економічним співтовариством потребує як комплексної оцінки можливостей даної інтеграції, так і трансформації економічної політики країни в політику підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Створення конкурентоспроможної економіки України та перетворення її на країну з високим рівнем життя неможливе без створення привабливого інвестиційного середовища. Саме шлях створення інвестиційно привабливого клімату має сприяти підвищенню ділової активності національної економіки. Провозглашенный путь стратегической направленности нашей страны на интеграцию с европейским экономическим сообществом требует как комплексной оценки возможностей данной интеграции, так и трансформации экономической политики страны в политику повышения конкурентоспособности национальной экономики. Создание конкурентоспособной экономики Украины и превращения ее в страну с высоким уровнем жизни невозможно без создания привлекательного инвестиционного среды. Именно путь создания инвестиционно привлекательного климата должно способствовать повышению деловой активности национальной экономики. The proclaimed path of the strategic orientation of our country for integration with the European economic community requires both a comprehensive assessment of the possibilities of this integration as well as the transformation of the country's economic policy into the policy of increasing the competitiveness of the national economy. Creating a competitive economy of Ukraine and turning it into a country with a high standard of living is impossible without creating an attractive investment the environment. The very way of creating an investment-friendly climate should help increase the business activity of the national economy.
Опис
Ключові слова
ділова активність, адміністративні території України, моніторинг, деловая активность, административные территории Украины, мониторинг, business activity, administrative territories of Ukraine, monitoring
Цитування
Зеленько О. О. Визначення стану ділової активності адміністративних територій України / О. О. Зеленько // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики : електрон. дод. до матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп., Харків, 10–11 трав. 2012 р. / Харківський національний економічний університет МОН України. – Харків, 2012. – С. 133–134.