ШКІЛЬНІ ФАКТОРИ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто шкільні фактори ризику, які негативно впливають на здоров’я дітей, основні пріоритети здоров’язбереження в школі. Зважаючи на те, що дитина значну частину часу проводить у навчальному закладі, необхідно розбудувати такий навчальний заклад яким є Школа сприяння здоров’ю. Автор вважає, що однією з основних складових успіху у збереженні та зміцненні здоров’я школярів є їхній позитивний психологічний та емоційний настрій. Він залежить від самопочуття у школі, сім’ї, колі друзів. Від того, яким чином, організоване педагогічне середовище, залежить психічний та духовний світ учнів, їхнє бажання самовдосконалюватися та вести здоровий спосіб життя. На думку автора кожен вчитель має усвідомити, що навчально-виховний процес буде лише тоді здоров’язбережувальним, коли він викликатиме в кожного учня внутрішнє бажання вчитися, захопленість навчанням, формувати відповідальність за власне майбутнє. Це передбачає створення сприятливих умов навчання, стимулювання учнів берегти та зміцнювати своє здоров’я на всіх етапах навчально-пізнавальної діяльності. В статье рассмотрены школьные факторы риска, которые негативно влияют на здоровье детей, основные приоритеты здоровьесбережения в школе. Несмотря на то, что ребенок значительную часть времени проводит в учебном заведении, необходимо создать такое учебное заведение, каким является Школа содействия здоровью. Автор считает, что одной из основных составляющих успеха в сохранении и укреплении здоровья школьников является их позитивный психологический и эмоциональный настрой. Он зависит от самочувствия в школе, семье, кругу друзей. От того, каким образом, организовано педагогическое сообщество, зависит психический и духовный мир учащихся, их желание самосовершенствоваться и вести здоровый образ жизни. По мнению автора каждый учитель должен осознать, что учебно-воспитательный процесс будет лишь тогда здоровьесберегающим, когда он будет вызывать у каждого ученика внутреннее желание учиться, увлеченность учебой, формировать ответственность за собственное будущее. Это предполагает создание благоприятных условий обучения, стимулирование учащихся беречь и укреплять свое здоровье на всех этапах учебно-познавательной деятельности.
Опис
Ключові слова
здоров'я дитини, шкільні фактори, здоров'язбереження, школа, студентські роботи, здоровье ребенка, школьные факторы, здоровьесбережение, школа, студенческие работы, the health of the child, school factors, health care, school, student's work
Цитування
Літвін Л. Шкільні фактори здоров'я дитини / Л. Літвін // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 218-220.