Мовні засоби на позначення голосу як індикатору емоцій головної героїні роману Шейли О’Фланаган How Will I Know?

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто голос людини, який є важливим засобом комунікації. Сукупність голосових характеристик вивчається в підрозділі паралінгвістики, що має назву «просодика». Голос кодує не тільки звуки, вироблювані мовним апаратом людини, але і внутрішні спонукання носія голосу, можливість їх вираження. Є думка, що за допомогою голосу відбувається не тільки передача змісту, але і його зображення. Завдяки якостям голосу мовлення набуває етичних та естетичних характеристик. Предметом цього дослідження є лексико-семантичний аналіз вербальних засобів на позначення голосу людини в художніх літературних творах, зокрема в романі ірландської письменниці Шейли О'Фланаган How Will I Know? В статье рассмотрен голос человека, который является важным средством коммуникации. Совокупность голосовых характеристик изучается в разделе паралингвистики под названием «просодика». Голос кодирует не только звуки, производимые речевым аппаратом человека, но и внутренние побуждения носителя голоса, возможность их выражения. Есть мнение, что с помощью голоса происходит не только передача содержания, но и его изображение. Благодаря качествам голоса речь приобретает этические и эстетические характеристики. Предметом настоящего исследования является лексико-семантический анализ вербальных средств для обозначения голоса человека в художественных литературных произведениях, в частности в романе ирландской писательницы Шейлы О'Фланаган How Will I Know? The set of voice characteristics is studied in the section of paralinguistics, which is called "prosody". The article examines the human voice, which is an important means of communication. The voice encodes not only the sounds produced by the human speech apparatus, but also the internal impulses of the bearer of the voice, the possibility of their expression. It is believed that the voice is not only the transmission of content, but also its image. Due to the qualities of the voice, speech acquires ethical and aesthetic characteristics. The subject of this study is the lexical-semantic analysis of verbal means to denote the human voice in literary works, in particular in the novel by Irish writer Sheila O'Flanagan How Will I Know?
Опис
Ключові слова
голос, мовні засоби, художні твори, студентські роботи, языковые средства, художественные произведения, студенческие работы, voice, language tools, works of art, student work
Цитування
Вербілова О. Мовні засоби на позначення голосу як індикатору емоцій головної героїні роману Шейли О’Фланаган How Will I Know? / О. Вербілова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 15–18.