Розвиток креативних здібностей майбутніх учителів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток креативних здібностей майбутніх учителів початкових класів. Зазначено, що він є важливим аспектом вищої освіти, оскільки дозволяє майбутнім учителям початкових класів розвивати свою творчість та інноваційний потенціал. Це стає особливо важливим у світі, де технології та знання змінюються з неймовірною швидкістю, і студенти повинні мати здатність генерувати нові ідеї та рішення, щоб пристосовуватися до змін. Наведено різноманітні підходи для розвитку креативних здібностей майбутніх учителів початкових класів. The publication examines the development of creative abilities of future primary school teachers. It is noted that it is an important aspect of higher education, as it allows future primary school teachers to develop their creativity and innovative potential. This becomes especially important in a world where technology and knowledge are changing at an incredible speed, and students must have the ability to generate new ideas and solutions to adapt to change. Various approaches to the development of creative abilities of future primary school teachers are given.
Опис
Ключові слова
педагогічна креативність, майбутні учителі, початкова школа, магістерські роботи, pedagogical creativity, future teachers, primary school, master's theses
Цитування
Болтаєва О. Розвиток креативних здібностей майбутніх учителів початкових класів / О. Болтаєва // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 40.