ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (КДПУ)
Анотація
Дана стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню, необхідності інноваційних розробок і апробацій в процесі дослідно-пошукової роботи, моделі інноваційної методики навчання студентів творчих спеціальностей педагогічних вузів комп'ютерній графіці. Автор розкриває необхідність розробки нових інноваційних методик з комп'ютерної графіки. На основі аналізу ринку праці визначається пріоритети нових навчальних методик комп'ютерної графіки, які розвивають потенціальні можливості студентів, їх творчу активність, новаторство та професіоналізм. Данная статья посвящена теоретическому обоснованию необходимости инновационных разработок и апробаций в процессе опытно-поисковой работы, модели инновационной методики обучения студентов творческих специальностей педагогических вузов компьютерной графике. Автор раскрывает необходимость разработки новых инновационных методик по компьютерной графике. На основе анализа рынка труда определяются приоритеты новых учебных методик компьютерной графики, которые развивают потенциальные возможности студентов, их творческую активность, новаторство и профессионализм. This article is devoted to the theoretical basis of the innovative developments and approbations during the pilot exploration. The model of innovative methods of computer graphics training for students of creative specialties of pedagogical institutes of higher education is described in the article. The author reveals the necessity of developing new innovative techniques for computer graphics. The priority of the new computer graphics training methods developing the students’ potential, creativity, innovation and professionalism is determined based on the analysis of the labour market.
Опис
Ключові слова
комп'ютерна графіка, інноваційні методики, професійна освіта, професійна діяльність, молоді спеціалісти, компьютерная графика, инновационные методики, профессиональное образование, профессиональная деятельность, молодые специалисты, computer graphics, innovative techniques, vocational education, professional activities, young professional
Цитування
Малиніна І. О. Інноваційна методика навчання комп'ютерній графіці студентів педагогічних вузів / І. О. Малиніна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький : КДПУ, 2015. – Вип. 141, ч. 2. – С. 73–75. – др. арк. 0,3.