ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЩАСТЯ У ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кажуть, що справжній поет не повинен бути щасливим. Цей вислів можна віднести до долі Лесі Українки. Здається, вона народилася для щастя, адже Бог дав їй стільки талантів, але життєвий шлях виявився важким, тернистим, переповненим фізичного болю, душевних мук і нещасливого кохання... Щастя Лесі в тому, що найрідніші люди завжди підтримували її, піклувалися про неї. Тридцять років вона боролося із невиліковною хворобою, і рідні люди, як могли, полегшували її страждання. Але жоден з них не міг захистити Лесю від неї самої, від її кохання. Вона любила без міри. Для письменників кохання – наче світло наприкінці тунелю: без нього життя перетворюється на темряву, бруд та вічні пошуки себе. Тому творчість будь-якого поета чи прозаїка – це передусім історія його кохання, зрад, інтриг і пристрастей. Такі історії не схожі між собою, кожна має свою родзинку та особливе значення, і в тому, мабуть, головна принада любові. Лінгвостилістична картина світу письменниці дає змогу провести сукупний аналіз концепту щастя в просторі художнього мовлення Лесі Українки, тому наше дослідження передбачає глибокий та фундаментальний розбір особливостей стилю письменниці та аналіз певних оповідних стратегій на основі шедевральних літературних композицій Лесі Українки. Сюжети поетичної та прозової спадщини Лесі Українки констатуються лексемами, серед яких: життя, радість, любов, щастя, спокій, гарний, краса, зло, світло та ін. Концепт щастя у творах письменниці має свою специфіку вербалізації: щастя – це і життя в спокої, щастя – це й безтурботне життя людини, щастя – це й відсутність бентежності, щастя – це й гармонія, однак щастя – це й отрута (за оригінальною інтерпретацією письменниці, щастя – це творіння зла, що має на меті позбавити людство спокійного, безтурботного життя). Для чіткого та повного аналізу концепту щастя нами було обрано як поетичні, так і прозові твори, що чітко та яскраво висвітлюють вербальне означення мовних явищ у творчості Лесі Українки. Практична значущість отриманих результатів дає можливість у широкому використанні матеріалів для випуску навчальних посібників, відповідних розділів підручників з когнітивної лінгвістики, курсів лекцій про творчість Лесі Українки, при підготовці різноманітних статей, не тільки художнього а й філософського напрямку при дослідженнях базових одиниць, які кодують тлумачення особистістю концепту «внутрішнього щастя». Досліджуючи художню картину Лесі Українки ми бачимо розширення та ускладнення проблематики української малої прози кінця ХІХ ст., її розвиток у річищі європейської модерної літератури, збагачення стильової палітри та поетики. They say that a real poet should not be happy. This saying can be attributed to the fate of Lesya Ukrainka. It seems that she was born for happiness, because God gave her so many talents, but her life path turned out to be difficult, thorny, full of physical pain, mental torment and unhappy love... Lesya's happiness is that the closest people always supported her, took care of her. For thirty years she struggled with an incurable disease, and her relatives eased her suffering as best they could. But none of them could protect Lesya from herself, from her love. She loved without measure. For writers, love is like a light at the end of the tunnel: without it, life turns into darkness, dirt and the eternal search for oneself. Therefore, the work of any poet or novelist is primarily the story of his love, betrayals, intrigues and passions. Such stories are not similar to each other, each has its own highlight and special meaning, and that, perhaps, is the main charm of love. Linguistic and stylistic picture of the world of the writer makes it possible to carry out an overall analysis of the concept of happiness in the space of Lesya Ukrainka's artistic speech, therefore our research involves a deep and fundamental analysis of the features of the writer's style and the analysis of certain narrative strategies based on Lesya Ukrainka's masterpiece literary compositions. The plots of Lesya Ukrainka's poetic and prose heritage are ascertained by lexemes, including: life, joy, love, happiness, peace, good, beauty, evil, light, etc. The concept of happiness in the works of the writer has its own specificity of verbalization: happiness is a life in peace, happiness is a carefree life of a person, happiness is the absence of embarrassment, happiness is also harmony, but happiness is also poison (according to the original interpretation of the writer , happiness is a creation of evil, which aims to deprive humanity of a calm, carefree life). For a clear and complete analysis of the concept of happiness, we chose both poetic and prose works, namely the eponymous miniature "Happiness", which clearly and vividly highlight the verbal meaning of linguistic phenomena in Lesya Ukrainka's work. The practical significance of the obtained results makes it possible to widely use the materials for the release of training manuals, relevant sections of textbooks on cognitive linguistics, courses of lectures on the work of Lesya Ukrainka, in the preparation of various articles, not only in the artistic but also in the philosophical direction, in the research of basic units that encode the interpretation of personality the concept of "inner happiness". Studying the artistic picture of Lesya Ukrainka, we see the expansion and complication of the problems of Ukrainian short prose of the end of the 19th century, its development in the stream of European modern literature, the enrichment of the stylistic palette and poetics.
Опис
Ключові слова
Леся Українка, концепт ЩАСТЯ, лінгвостилістична картина світу, Lesia Ukrainka, concept of HAPPINESS, linguistic stylistic picture of the world
Цитування
Вагаршакян Я. О. Вербальна репрезентація концепту ЩАСТЯ у художній картині Лесі Українки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література) / Я. О. Вагаршакян ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 62 с.
Колекції