Сутність та основні характеристики політичного дискурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто поняття політичного дискурсу, яке включає як політико-інституціональний рівень, так і позасистемні чинники, що співвідносяться зі сферою політики та здійснюють вплив на політичні процеси. В межах політичного дискурсу формуються певні образи політичної реальності. За допомогою політичного дискурсу здійснюється більш ефективна ретрансляція змістів, ідей, цінностей. В статье рассмотрено понятие политического дискурса, которое включает как политико-институциональный уровень, так и внесистемные факторы, что соотносятся со сферой политики и оказывают влияние на политические процессы. В рамках политического дискурса формируются определенные образы политической реальности. С помощью политического дискурса осуществляется более эффективная ретрансляция смыслов, идей, ценностей. The article examines the concept of political discourse, which includes both the political-institutional level and extra-systemic factors that relate to the sphere of politics and influence political processes. Within the framework of political discourse certain images of political reality are formed. Through political discourse, meanings, ideas and values are relayed more effectively.
Опис
Ключові слова
політичний дискурс, політичний процес, комунікація, политический дискурс, политический процесс, коммуникация, political discourse, political process, communication
Цитування
Куц Г. М. Сутність та основні характеристики політичного дискурсу / Г. М. Куц // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.- практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 60–63.