Педагогічне керування музичним сприйманням школярів

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття висвітлює проблему педагогічного керування музичним сприйманням школярів. Запропоновано алгоритм спостереження за музичним твором. Статья освещает проблему педагогического управления музыкальным восприятием школьников. Предложен алгоритм наблюдения за музикальным произведением. The article covers the problem of pedagogical management of musical perception of schoolchildren. An algorithm for observing a musical work is proposed.
Опис
Ключові слова
музичне сприйняття, школярі, урок музичного мистецтва, студентські роботи, музыкальное восприятие, школьники, урок музыкального искусства, студенческие работы, musical perception, schoolchild, music lesson, student work
Цитування
Такшин Р. С. Педагогічне керування музичним сприйманням школярів / Р. С. Такшин, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 113–114.