ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала розроблення, теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти; виявлено структуру та схарактеризовано особливості досліджуваної підготовки; визначено критерії та показники готовності майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти; схарактеризовано її рівні; уточнено сутність понять «формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти»; «соціально-педагогічна діяльність з формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти»; «підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти»; критерії, показники та рівні сформованості гендерної компетентності молодших школярів; подальшого розвитку набули засоби навчально-методичного забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти, а також форми і методи соціально-педагогічної діяльності з формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. Практична значущість результатів дослідження полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна педагогіка)» комплексом засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти, який включає: лекційне заняття на тему «Гендерна культура в освіті: розуміння, вплив та інноваційні технології»; семінарсько-практичні заняття на теми «Соціально-педагогічна діяльність з формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти» та «Організація роботи соціального педагога в контексті формування гендерної культури молодших школярів»; соціально-виховний захід на тему «Роль соціального працівника в формуванні гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти». У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «гендер», «гендерна культура», «формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти», «соціально-педагогічна діяльність з формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти» (проаналізовано сутність і виявлено особливості). Розроблено та теоретично обґрунтовано програму соціально-педагогічної діяльності з формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. У другому розділі кваліфікаційної роботи визначено поняття «підготовка майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти», виявлено її структуру та особливості, розглянуто готовність соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. З огляду на визначені особливості, розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. У третьому розділі розкрито особливості організації, етапи та висвітлено результати перевірки розробленого й апробованого комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. На констатувальному етапі на основі визначених критеріїв (когнітивний, ціннісно-мотиваційний, особистісний та діяльнісний) та відповідних їм показників було визначено рівні готовності майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти в здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна педагогіка)» Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, що підтвердило необхідність організації спеціальної роботи, спрямованої на підвищення рівня цієї готовності. Формувальний експеримент спрямовано на реалізацію розробленого комплексу засобів. На контрольному етапі дослідження було проведено підсумковий зріз задля визначення ефективності впровадження комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. The research goal involved the development, theoretical substantiation, and experimental verification of a set of tools for preparing future social workers for the formation of gender culture in junior schoolchildren in general secondary education institutions. The scientific novelty of the obtained results lies in the first-time development and theoretical substantiation of a set of tools for preparing future social workers for the formation of gender culture in junior schoolchildren in general secondary education institutions. The structure and characteristics of the studied preparation are identified, criteria and indicators of readiness of future social workers for the formation of gender culture in junior schoolchildren in general secondary education institutions are determined, and its levels are characterized. The essence of the concepts such as «formation of gender culture of junior schoolchildren in general secondary education institutions», «socio-pedagogical activities for the formation of gender culture in junior schoolchildren in general secondary education institutions», and «preparation of future social workers for the formation of gender culture in junior schoolchildren in general secondary education institutions» is specified. Further development of means of educational and methodological support for the preparation of future social workers for the formation of gender culture in junior schoolchildren in general secondary education institutions, as well as forms and methods of socio-pedagogical activities for the formation of gender culture in junior schoolchildren in general secondary education institutions, is outlined. The practical significance of the research results lies in supplementing the work programs of disciplines for the preparation of higher education of the first (bachelor) level in the field of knowledge 23 Social work specialty 231 Social work (educational program «Social Pedagogy») with a set of tools for preparing future social workers for the formation of gender culture in junior schoolchildren in general secondary education institutions. This set includes a lecture on «Gender Culture in Education: Understanding, Influence, and Innovative Technologies», seminar-practical classes on «Socio-Pedagogical Activities for the Formation of Gender Culture in Junior Schoolchildren in General Secondary Education Institutions», and Organization of the Work of a Social Pedagogue in the Context of the Formation of Gender Culture of Junior Schoolchildren»; a social and educational event «The Role of a Social Worker in the Formation of Gender Culture in Junior Schoolchildren in General Secondary Education Institutions».
Опис
Ключові слова
дитина молодшого шкільного віку, майбутній соціальний працівник, гендерна культура, заклад загальної середньої освіти, соціально-педагогічна діяльність, професійна підготовка, child of junior school age, future social worker, gender culture, general secondary education institution, socio-pedagogical activities, professional preparation
Цитування
Терещенко В. С. Підготовка майбутніх соціальних працівників до формування гендерної культури молодших школярів у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / В. С. Терещенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 79 с. : табл. + дод.
Колекції