До питання про вживання релігієзнавчих термінів у лінгвістичних дослідженнях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PublisherInstytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Poznań
Анотація
Метою статті є аналіз специфіки використання деяких термінів філософії та релігієзнавства в лінгвістиці, зокрема таких лексем як сакрум, сакральний, священний, сакралізація, десакралізація, профанулізація, секуляризація. Необхідність їх використання в мовознавстві виявляється як усвідомлення понять, які вони позначають, дає змогу більш детально і адекватно відобразити світ. Целью статьи является анализ специфики использования некоторых терминов философии и религиоведения в лингвистике, в частности таких лексем как сакрум, сакральный, священный, сакрализация, десакрализация, профанулизация, секуляризация. Необходимость их использования в языкознании проявляется как осознание понятий, которые они обозначают, позволяет более детально и адекватно отразить мир. The purpose of the article is to analyze the specifics of the use of certain terms of philosophy and religious studies in linguistics, in particular such tokens as sacred, sacred, sacred, sacralization, desacralization, profaneulization, secularization. The need for their use in linguistics appears as an awareness of the concepts they designate, which enables the world to be reflected in more detail and adequately.
Опис
Ключові слова
релігієзнавчі терміни, лінгвістичні дослідження, религиезнавческие сроки, лингвистические исследования, religious terms, linguistic studies
Цитування
Піддубна Н. В. До питання про вживання релігієзнавчих термінів у лінгвістичних дослідженнях / Н. В. Піддубна // Studia Ukrainica Posnaniensia / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM ; [kom. red.: A. Hоrniatko-Szumiłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2018. – Zeszyt VI. – S. 127–135.