ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ВІДЕОЗАПИСІВ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ДІТЕЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано теоретичні і практичні аспекти використання методу відеоаналізу у діагностичній та корекційній діяльності спеціального педагога. Психолого-педагогічне спостереження дозволяє виявити комунікативні, пізнавальні, навіть моторні можливості дитини, визначити рівень оволодіння мовленням при створенні таких обставин, у яких найширше розкривається потенціал розвитку. Метод відеоаналізу є удосконаленням методу спостереження. Він має практичне застосування у всіх сферах психології, практичної та спеціальної, і використовується як допоміжний метод, а також і як первинна методика корекції. В практиці спеціального педагога його застосування має неабиякий зиск, і потребує певної навченості в окресленні сфер, на які звертається увага при спостереженні та трактуванні результатів. The article analyzes the theoretical and practical aspects of using the video analysis method in the diagnostic and corrective activities of a special teacher. Psychological-pedagogical observation makes it possible to reveal the child's communicative, cognitive, and even motor capabilities, to determine the level of mastery of speech when creating such circumstances, in which the development potential is most fully revealed. The video analysis method is an improvement of the observation method. It has practical applications in all areas of psychology, practical and special, and is used as an auxiliary method, as well as as a primary method of correction. In the practice of a special pedagogue, its use is quite profitable, and it requires certain training in delineating the areas to which attention is drawn when observing and interpreting the results.
Опис
Ключові слова
спеціальна педагогіка, корекційна робота, діти з особливими освітніми потребами, метод спостереження, special pedagogy, corrective work, children with special educational needs, observation method
Цитування
Якуба Л. С. Використання методу аналізу відеозаписів в обстеженні дітей в умовах інклюзивно-ресурсного центру / Л. С. Якуба, Т. В. Безрученко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 228–230.