ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Формування вчителя, його професійних знань, умінь, навичок та рис особистості відбувається не лише під час вивчення спеціальних дисциплін та дисциплін психолого-педагогічного циклу. Особливу роль у цьому процесі відіграє педагогічна практика. Вона є важливою складовою освітнього процесу в ЗВО. Саме в цій діяльності у студентів-практикантів формується цілісне уявлення про професійну педагогічну діяльність, що спрямована на передачу соціокультурного досвіду за допомогою навчання і виховання та створення умов для особистісного розвитку учнів. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглянуто теоретичні засади професійного становлення майбутнього вчителя: визначено психолого-педагогічні аспекти професійного становлення; проаналізовано вплив педагогічної практики на професійне становлення майбутнього вчителя; охарактеризовано стан сучасної організації педагогічної практики в ЗВО. У другому розділі наведено шляхи та засоби ефективного впливу педагогічної практики на професійне становлення майбутнього вчителя: охарактеризовано процес активізації професійного становлення шляхом удосконалення педагогічної практики; наведено методику удосконалення педагогічної практики; представлено аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. Професійне становлення майбутнього вчителя націлене на розвиток інтегральних базисних характеристик власної особистості, що визначають його професійну підготовленість, актуалізується і здійснюється найбільш ефективно в ході педагогічної практики, оскільки вона вимагає від майбутнього фахівця граничної мобілізації знань, досвіду, внутрішніх сил і тим самим сприяє професійному становленню майбутнього педагога. У дослідженні визначено, що професійне становлення майбутніх вчителів в умовах педагогічної практики протікатиме більш ефективно, якщо: зміст та організація педагогічної практики будуть оновлені в контексті оновлення змісту освіти та процесу підготовки майбутнього вчителя, у тому числі на основі антропоцентричного підходу; професійне становлення буде системоутворюючим компонентом педагогічної підготовки майбутнього вчителя; оцінка стимулюючих можливостей педагогічної практики буде заснована на обліку стадійного характеру, факторів та механізмів особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя під час підготовки у ЗВО. У висновках доведено, що в період педагогічної практики інтенсифікується процес професійного становлення майбутніх вчителів, актуалізуються їх теоретичні знання, активізується процес формування педагогічних умінь та навичок, професійних якостей особистості як найважливіших складових компонентів загальнопедагогічної підготовки вчителя. Педагогічна практика є сполучною ланкою між теоретичним навчанням та самостійною педагогічною діяльністю. The formation of a teacher, his professional knowledge, abilities, skills, and personality traits occurs not only during the study of special disciplines and disciplines of the psychological-pedagogical cycle. Pedagogical practice plays a special role in this process. It is an important component of the educational process in higher education institutions. It is in this activity that students-interns form a holistic idea of professional pedagogical activity, which is aimed at the transfer of sociocultural experience by means of education and upbringing and creation of conditions for the personal development of students. The graduation thesis consists of an introduction, 2 chapters, conclusions, a list of used sources and appendices. The first chapter examines the theoretical foundations of the future teacher's professional development: psychological and pedagogical aspects of professional development are defined; the impact of pedagogical practice on the professional development of a future teacher is analyzed; the state of the modern organization of pedagogical practice in higher education institutions is characterized. In the second chapter, the ways and means of the effective influence of pedagogical practice on the professional development of the future teacher are given: the process of intensification of professional development through the improvement of pedagogical practice is characterized; methods for improving pedagogical practice are given; the analysis of the results of research and experimental work is presented. The professional formation of the future teacher is aimed at the development of integral basic characteristics of one's own personality, which determine his professional readiness, is actualized and carried out most effectively in the course of pedagogical practice, since it requires the future specialist to mobilize knowledge, experience, and internal forces to the limit and thus contributes to the professional formation of the future teacher The research determined that the professional development of future teachers in the conditions of pedagogical practice will proceed more effectively if: the content and organization of pedagogical practice are updated in the context of updating the content of education and the process of training a future teacher, including on the basis of an anthropocentric approach; professional development will be a system-forming component of the future teacher's pedagogical training; assessment of the stimulating possibilities of pedagogical practice will be based on the account of the staged nature, factors and mechanisms of the personal and professional development of the future teacher during training in higher education. The conclusions prove that during the period of pedagogical practice, the process of professional formation of future teachers is intensified, their theoretical knowledge is updated, the process of formation of pedagogical skills and abilities, professional qualities of the individual as the most important components of general pedagogical training of the teacher is activated. Pedagogical practice is a connecting link between theoretical learning and independent pedagogical activity.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі, педагогічна практика, професійне становлення, освітній процес, future teachers, pedagogical practice, professional development, educational process
Цитування
Прищепов М. М. Професійне становлення майбутніх учителів у процесі педагогічної практики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / М. М. Прищепов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 69 с. : табл. + дод.
Колекції