МЕТОДИКА СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ РУКОБОРЦІВ МАСОВИХ РОЗРЯДІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Останніми роками в Україні й у світі дедалі популярнішим стає армспорт. Його привабливість полягає у видовищності та простоті: для нього не потрібні ні стадіони, ні великі спортзали, ні спеціальне екіпірування та обладнання. Він доступний будь-якому віку і статі, має прості правила змагання, а для проведення поєдинку потрібен лише стіл. Мета нашого дослідження: підвищити ефективність силової підготовки рукоборців-юніорів 2-1 розрядів. Результати дослідження Дослідження результатів контрольно-педагогічних випробувань з оцінки силової підготовленості показало, що до початку експерименту експериментальна і контрольна групи були однорідними (р>0,05). Аналіз результатів проведення контрольно-педагогічного тестування після впровадження методики показав, що в експериментальній групі відбулися суттєві зміни в показниках силової підготовленості за більшістю тестів (р<0,05). Вірогідне покращення результатів тестування доводить про ефективність запропонованої методики. Висновки: Педагогічний експеримент дозволив встановити, що застосування методики розвитку силових здібностей з переважним використанням методів короткочасного одноразового вибухового зусилля та ізометричного методу суттєво покращили швидкісно-силові якості юних спортсменів, в той час, як в тестах, пов’язаних з проявом силової витривалості, хоча й відбулася тенденція до зростання, статистично вірогідних відмінностей не виявлено про що свідчать отримані та опрацьовані дані. . In recent years, arm wrestling has become increasingly popular in Ukraine and around the world. Its appeal lies in its spectacularity and simplicity: it does not require stadiums, large gyms or special equipment. It is accessible to all ages and genders, has simple competition rules, and only a table is needed to stage a match. Purpose of our research: to increase the efficiency of strength training of armwrestlers-juniors of 2-1 categories. Research results The analysis of the results of control-pedagogical tests on the assessment of physical fitness showed that before the experiment the experimental and control groups were homogeneous (р>0,05). The analysis of the results of the control-pedagogical tests after the introduction of the technique showed that in the experimental group there were significant changes in the indicators of power fitness on the majority of tests (р<0,05). A significant improvement in test scores proves the effectiveness of the proposed methodology. Conclusions: The pedagogical experiment allowed to establish that the application of the methodology of development of power abilities with the predominant use of methods of a single explosive force and isometric method significantly improved the speed and power qualities of young sportsmen, while in tests connected with the manifestation of power endurance, although there was a tendency to improvement, statistically significant differences were not revealed, as evidenced by the obtained and processed data.
Опис
Ключові слова
армспорт, рукоборці, юні спортсмени, силова підготовка, armwrestling, wrestlers, young athletes, strength training
Цитування
Великодворський А. О. Методика силової підготовки рукоборців масових розрядів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / А. О. Великодворський ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 78 с. : табл.
Колекції