Місце правової герменевтики в методології юридичних досліджень та юридичній аргументації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України
Анотація
Автором визначено місце правової герменевтики у методології юридичних досліджень та юридичній аргументації. Автор зазначає, що правова герменевтика володіє методологічним інструментарієм, за допомогою якого можна не лише інтерпретувати та розуміти текст, але й пізнати автора тексту – законодавця, суспільство, його історію. Автор переконаний у тому, що герменевтичний спосіб розуміння заснований на проникненні не лише в зовні виражений (об’єктивний), але й у суб’єктивний світ, коли тлумачення здійснюється з урахуванням позицій інтерпретатора та індивідуальних особливостей мови автора. На думку автора, герменевтика у дослідженні правових явищ спрямована на усвідомлення правової дійсності загалом, а не тільки на розуміння сутності позитивних правових приписів, зафіксованих у законодавстві. Під час використання правової герменевтики інтерпретаційна діяльність не може обмежуватися дослідженням явища з точки зору його формально-логічного аналізу. Автор зазначає, що правова герменевтика вимагає передусім вивчення тексту, в якому було викладено уявлення про явище. На думку автора, інтерпретація тексту повинна здійснюватися із застосуванням методів як лінгвістики, так і філософії, зокрема подвійної і потрійної рефлексії, за якими об’єктом пізнання може бути сам спосіб пізнання, а також знання, думка або вчинок. Автор відзначає, що правова герменевтика як частина методології юридичної науки заснована на правилах тлумачення, необхідних для розуміння всього масиву юридичних текстів і символів. На переконання автора, правова герменевтика як методологія юридичної аргументації являє собою засіб пошуку і реалізації смислу правової норми, а також самостійний етап процесу застосування права, обумовлений правосвідомістю суб’єктів пізнання й учасників юридичних процесів, а також спрямований на підвищення ефективності правозастосування. Автор констатує, що виділення правової герменевтики як самостійної методології юридичної науки і розділу юридичної аргументації сприятиме подальшому вдосконалення правничих студій, законодавства і правозастосовної практики. Автором определено место правовой герменевтики в методологии юридических исследований и юридической аргументации. Автор отмечает, что правовая герменевтика обладает методологическим инструментарием, с помощью которого можно не только интерпретировать и понимать текст, но и узнать автора текста - законодателя, общество, его историю. Автор убежден, что герменевтический способ понимания основан на проникновении не только во вне выраженный (объективный), но и в субъективный мир, когда толкование осуществляется с учетом позиций интерпретатора и индивидуальных особенностей языка автора. По мнению автора, герменевтика в исследовании правовых явлений направлена ​​на осознание правовой действительности в целом, а не только на понимание сущности положительных правовых предписаний, зафиксированных в законодательстве. При использовании правовой герменевтики интерпретационная деятельность не может ограничиваться исследованием явления с точки зрения его формально-логического анализа. Автор отмечает, что правовая герменевтика требует прежде всего изучение текста, в котором были изложены представления о явлении. По мнению автора, интерпретация текста должна осуществляться с применением методов как лингвистики, так и философии, двойной и тройной рефлексии, по которым объектом познания может быть сам способ познания, а также знания, мнение или поступок. Автор отмечает, что правовая герменевтика как часть методологии юридической науки основана на правилах толкования, необходимых для понимания всего массива юридических текстов и символов. По мнению автора, правовая герменевтика как методология юридической аргументации представляет собой средство поиска и реализации смысла правовой нормы, а также самостоятельный этап процесса применения права, обусловлен правосознанием субъектов познания и участников юридических процессов, а также направлен на повышение эффективности правоприменения. Автор констатирует, что выделение правовой герменевтики как самостоятельной методологии юридической науки и раздела юридической аргументации сможет способствовать дальнейшему совершенствованию правовых исследований, законодательства и правоприменительной практики. The author defines the place of legal hermeneutics in the methodology of legal research and legal argumentation. The author points out that legal hermeneutics has methodological tools with which you can not only interpret and understand the text, but also get to know the author of the text – the legislator, society, its history. The author is convinced that the hermeneutic way of understanding is based on penetration not only into the outwardly expressed (objective), but also into the subjective world, when the interpretation is carried out taking into account the positions of the interpreter and individual features of the author’s language. According to the author, hermeneutics in the study of legal phenomena is aimed at understanding the legal reality in general, and not just to understand the essence of the positive legal requirements enshrined in law. During using legal hermeneutics, interpretive activity cannot be limited to the study of the phenomenon in terms of its formal and logical analysis. The author notes that legal hermeneutics requires first of all the study of the text in which the idea of the phenomenon was stated. According to the author, the interpretation of the text should be carried out using the methods of both linguistics and philosophy, including double and triple reflection, according to which the object of cognition can be the method of cognition itself, as well as knowledge, thought or action. The author notes that legal hermeneutics as part of the methodology of legal science is based on the rules of interpretation necessary to understand the whole array of legal texts and symbols. According to the author, legal hermeneutics as a methodology of legal argumentation is a means of finding and implementing the meaning of the rule of law, as well as an independent stage of the law enforcement process, due to legal awareness of subjects of knowledge and participants in legal processes. The author states that the selection of legal hermeneutics as an independent methodology of legal science and the section of legal argumentation will contribute to the further improvement of legal studies, legislation and law enforcement practice.
Опис
Ключові слова
юридичні дослідження, правова герменевтика, юридична аргументація, трудове право, юридические исследования, правовая герменевтика, юридическая аргументация, трудовое право, egal hermeneutics, methodology, legal research, legal phenomena, legal argumentation
Цитування
Новіков Д. О. Місце правової герменевтики в методології юридичних досліджень та юридичній аргументації / Д. О. Новіков // Юридичний науковий електронний журнал [Електронне видання]. 2021.– Вип. 7. – С. 15–17.