ПОЗАКЛАСНА РОБОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено позакласну роботу на уроках математики в початковій школі. Наведено освітні цілі позакласної роботи з учнями, які виявляють більший інтерес до вивчення математики. Зазначено, що позакласна робота на уроках математики в початковій школі є важливою частиною навчального процесу. Використання різноманітних форм і методів проведення занять та ігор для множення та ділення чисел, які закінчуються на нуль, допоможе учням краще засвоїти ці операції та розвинути навички розв’язувати задачі. Такий підхід сприятиме активному навчанню та підвищить інтерес учнів. The publication examines extracurricular work in mathematics lessons in elementary school. The educational goals of extracurricular work with students who show greater interest in learning mathematics are given. It is noted that extracurricular work in mathematics lessons in elementary school is an important part of the educational process. Using a variety of forms and methods of conducting activities and games for multiplication and division of numbers ending in zero will help students better master these operations and develop problem-solving skills. Such an approach will promote active learning and increase students' interest.
Опис
Ключові слова
викладання математики, початкова школа, освітній процес, позакласна робота, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, teaching mathematics, primary school, educational process, extracurricular work, children of primary school age, student works
Цитування
Онопрієнко А. Позакласна робота на уроках математики в початковій школі / А. Онопрієнко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 57.